கல்வாரியின் கருணையிதே / Kalvaariyin Karunaiyidhe / Kalvaariyin Karunaiyidhe

கல்வாரியின் கருணையிதே / Kalvaariyin Karunaiyidhe / Kalvaariyin Karunaiyidhe

1
கல்வாரியின் கருணையிதே
காயங்களில் காணுதே

கர்த்தன் இயேசு பார் உனக்காய்
கஷ்டங்கள் சகித்தாரே
மண்ணில் அவன் எம்மாத்திரம்
மன்னவா உம் தயவே

விலையேறப் பெற்ற திருரத்தமே அவர்
விலாவினின்று பாயுதே
விலையேறப் பெற்ற திருரத்தமே அவர்
விலாவினின்று பாயுதே

விலையேறப் பெற்றோனாய்
உன்னை மாற்ற விலையாக ஈந்தனரே
விலையேறப் பெற்றோனாய்
உன்னை மாற்ற விலையாக ஈந்தனரே

2
பொன் வெள்ளியோ மண்ணின் வாழ்வோ
இவ்வன்புக் கிணையாகுமோ

அன்னையிலும் அன்பு வைத்தே
தம் ஜீவனை ஈந்தாரே
அன்னையிலும் அன்பு வைத்தே
தம் ஜீவனை ஈந்தாரே

விலையேறப் பெற்ற திருரத்தமே அவர்
விலாவினின்று பாயுதே
விலையேறப் பெற்ற திருரத்தமே அவர்
விலாவினின்று பாயுதே

விலையேறப் பெற்றோனாய்
உன்னை மாற்ற விலையாக ஈந்தனரே
விலையேறப் பெற்றோனாய்
உன்னை மாற்ற விலையாக ஈந்தனரே

3
சிந்தையிலே பாரங்களும்
நிந்தைகள் ஏற்றவராய்

தொங்குகின்றார் பாதகன் போல்
மங்கா வாழ்வளிக்கவே
தொங்குகின்றார் பாதகன் போல்
மங்கா வாழ்வளிக்கவே

விலையேறப் பெற்ற திருரத்தமே அவர்
விலாவினின்று பாயுதே
விலையேறப் பெற்ற திருரத்தமே அவர்
விலாவினின்று பாயுதே

விலையேறப் பெற்றோனாய்
உன்னை மாற்ற விலையாக ஈந்தனரே
விலையேறப் பெற்றோனாய்
உன்னை மாற்ற விலையாக ஈந்தனரே

4
எந்தனுக்காய் கல்வாரியில்
இந்தப் பாடுகள் பட்டீர்

தந்தையே உம் அன்பினையே
சிந்தித்தே சேவை செய்வேன்
தந்தையே உம் அன்பினையே
சிந்தித்தே சேவை செய்வேன்

விலையேறப் பெற்ற திருரத்தமே அவர்
விலாவினின்று பாயுதே
விலையேறப் பெற்ற திருரத்தமே அவர்
விலாவினின்று பாயுதே

விலையேறப் பெற்றோனாய்
உன்னை மாற்ற விலையாக ஈந்தனரே
விலையேறப் பெற்றோனாய்
உன்னை மாற்ற விலையாக ஈந்தனரே

5
மனுஷனை நீர் நினைக்கவும்
அவனை விசாரிக்கவும்

மண்ணில் அவன் எம்மாத்திரம்
மன்னவா உம் தயவே
மண்ணில் அவன் எம்மாத்திரம்
மன்னவா உம் தயவே

விலையேறப் பெற்ற திருரத்தமே அவர்
விலாவினின்று பாயுதே
விலையேறப் பெற்ற திருரத்தமே அவர்
விலாவினின்று பாயுதே

விலையேறப் பெற்றோனாய்
உன்னை மாற்ற விலையாக ஈந்தனரே
விலையேறப் பெற்றோனாய்
உன்னை மாற்ற விலையாக ஈந்தனரே

கல்வாரியின் கருணையிதே / Kalvaariyin Karunaiyidhe / Kalvaariyin Karunaiyidhe | Jenitta, Jasmine | W. Jerry

கல்வாரியின் கருணையிதே / Kalvaariyin Karunaiyidhe / Kalvaariyin Karunaiyidhe | Gracy Nandhini Simeon, Benjamin Yovan | Benjamin Yovan

கல்வாரியின் கருணையிதே / Kalvaariyin Karunaiyidhe / Kalvaariyin Karunaiyidhe | Mohan C. Lazarus | Sweeton J. Paul

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!