கலங்கும் நேரமெல்லாம் | Kalangum Neramellam / Kalangum Naeramellam

கலங்கும் நேரமெல்லாம் | Kalangum Neramellam / Kalangum Naeramellam

கலங்கும் நேரமெல்லாம்
கண்ணீர் துடைப்பவரே
ஜெபம் கேட்பவரே
சுகம் தருபவரே

கலங்கும் நேரமெல்லாம்
கண்ணீர் துடைப்பவரே
ஜெபம் கேட்பவரே
சுகம் தருபவரே

1
ஆபத்து நாட்களிலே
அதிசயம் செய்பவரே
ஆபத்து நாட்களிலே
அதிசயம் செய்பவரே

கூப்பிடும் போதெல்லாம்
பதில் தருபவரே
கூப்பிடும் போதெல்லாம்
பதில் தருபவரே

யெகோவா ராஃப்பா
சுகம் தரும் தகப்பன்
உமக்கே ஸ்தோத்திரம்

யெகோவா ராஃப்பா
சுகம் தரும் தகப்பன்
உமக்கே ஸ்தோத்திரம்

உமக்கே ஸ்தோத்திரம்
உயிருள்ள நாளெல்லாம்
உமக்கே ஸ்தோத்திரம்
உயிருள்ள நாளெல்லாம்

2
தொல்லைகள் சூழ்ந்திருக்கையில்
துணையாய் வருபவரே
தொல்லைகள் சூழ்ந்திருக்கையில்
துணையாய் வருபவரே

வல்லமை வலக்கரத்தால்
விடுதலை தருபவரே
வல்லமை வலக்கரத்தால்
விடுதலை தருபவரே

யெகோவா ராஃப்பா
சுகம் தரும் தகப்பன்
உமக்கே ஸ்தோத்திரம்

யெகோவா ராஃப்பா
சுகம் தரும் தகப்பன்
உமக்கே ஸ்தோத்திரம்

உமக்கே ஸ்தோத்திரம்
உயிருள்ள நாளெல்லாம்
உமக்கே ஸ்தோத்திரம்
உயிருள்ள நாளெல்லாம்

3
பெலவீனம் ஏற்றுக்கொண்டீர்
நோய்கள் சுமந்துகொண்டீர்
பெலவீனம் ஏற்றுக்கொண்டீர்
நோய்கள் சுமந்துகொண்டீர்

சுகமானேன் சுகமானேன்
இரட்சகர் தழும்புகளால்
சுகமானேன் சுகமானேன் என்
இரட்சகர் தழும்புகளால்

யெகோவா ராஃப்பா
சுகம் தரும் தகப்பன்
உமக்கே ஸ்தோத்திரம்

யெகோவா ராஃப்பா
சுகம் தரும் தகப்பன்
உமக்கே ஸ்தோத்திரம்

உமக்கே ஸ்தோத்திரம்
உயிருள்ள நாளெல்லாம்
உமக்கே ஸ்தோத்திரம்
உயிருள்ள நாளெல்லாம்

4
உம்மையே நம்புவதால்
நான் அசைக்கப்படுவதில்லை
உம்மையே நம்புவதால்
நான் அசைக்கப்படுவதில்லை

சகலமும் நன்மைக்கேதுவாய்
தகப்பன் நடத்துகிறீர்
சகலமும் நன்மைக்கேதுவாய்
தகப்பன் நடத்துகிறீர்

யெகோவா ராஃப்பா
சுகம் தரும் தகப்பன்
உமக்கே ஸ்தோத்திரம்

யெகோவா ராஃப்பா
சுகம் தரும் தகப்பன்
உமக்கே ஸ்தோத்திரம்

உமக்கே ஸ்தோத்திரம்
உயிருள்ள நாளெல்லாம்
உமக்கே ஸ்தோத்திரம்
உயிருள்ள நாளெல்லாம்

கலங்கும் நேரமெல்லாம்
கண்ணீர் துடைப்பவரே
ஜெபம் கேட்பவரே
சுகம் தருபவரே

கலங்கும் நேரமெல்லாம் | Kalangum Neramellam / Kalangum Naeramellam | S. J. Berchmans | Alwyn M. | S. J. Berchmans

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!