கலங்கிடாதே நீ / Kalangidadhe Nee / Kalangidathe Nee

கலங்கிடாதே நீ / Kalangidadhe Nee / Kalangidathe Nee

கலங்கிடாதே நீ
திகைத்திடாதே நான்
காக்கும் தேவன் என்றாரே

கலங்கிடாதே நீ
திகைத்திடாதே நான்
காக்கும் தேவன் என்றாரே
கலங்கிடாதே

1
மனிதர்கள் அன்பு மறைந்து போனாலும்
மாநிலத்தோர் உன்னை மறந்து போனாலும்
மனிதர்கள் அன்பு மறைந்து போனாலும்
மாநிலத்தோர் உன்னை மறந்து போனாலும்

மலைகள் விலகி அகன்று போனாலும்
மாறிடாதோர் உந்தன் ஆதாரம் நானே
மலைகள் விலகி அகன்று போனாலும்
மாறிடாதோர் உந்தன் ஆதாரம் நானே

அலைகள் மோதி படகு அசைந்தால்
அமைதி தரவே வந்திடுவேன்
அமைதி தரவே வந்திடுவேன்

கலங்கிடாதே நீ
திகைத்திடாதே நான்
காக்கும் தேவன் என்றாரே
கலங்கிடாதே

2
கவலையால் உள்ளம் கலங்கி போனாலும்
கண்ணீர் உந்தன் உணவானாலும்
கவலையால் உள்ளம் கலங்கி போனாலும்
கண்ணீர் உந்தன் உணவானாலும்

கஷ்டங்கள் உன்னை சூழ்ந்து கொண்டாலும்
கரம் பிடித்ததே உன்னை நடத்திடுவேனே
கஷ்டங்கள் உன்னை சூழ்ந்து கொண்டாலும்
கரம் பிடித்ததே உன்னை நடத்திடுவேனே

அலைகள் மோதி படகு அசைந்தால்
அமைதி தரவே வந்திடுவேன்
அமைதி தரவே வந்திடுவேன்

கலங்கிடாதே நீ
திகைத்திடாதே நான்
காக்கும் தேவன் என்றாரே
கலங்கிடாதே

3
உந்தனின் கண்ணீர் துருத்தியை கண்டேன்
உனக்காகவே மனம் உருகியே நின்றேன்
உந்தனின் கண்ணீர் துருத்தியை கண்டேன்
உனக்காகவே மனம் உருகியே நின்றேன்

உந்தனை எந்தன் கரமதில் வரைந்தான்
உனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பேன்
உந்தனை எந்தன் கரமதில் வரைந்தான்
உனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பேன்

அலைகள் மோதி படகு அசைந்தால்
அமைதி தரவே வந்திடுவேன்
அமைதி தரவே வந்திடுவேன்

கலங்கிடாதே நீ
திகைத்திடாதே நான்
காக்கும் தேவன் என்றாரே

கலங்கிடாதே நீ
திகைத்திடாதே நான்
காக்கும் தேவன் என்றாரே

கலங்கிடாதே

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!