காட்டும் வழிகளில் | Kaattum Vazhigalil / Kaattum Vazhikalil

காட்டும் வழிகளில் | Kaattum Vazhigalil / Kaattum Vazhikalil

காட்டும் வழிகளில் அற்புதமான ஆண்டவர்
ஆற்றும் செயல்களில் முற்றும் சிறந்த தேவரீர்
மீட்க வல்லவர் மீட்டெம்மை காக்க வல்லவர்
மகிமை என்றென்றும் உமக்கே

காட்டும் வழிகளில் அற்புதமான ஆண்டவர்
ஆற்றும் செயல்களில் முற்றும் சிறந்த தேவரீர்
மீட்க வல்லவர் மீட்டெம்மை காக்க வல்லவர்
மகிமை என்றென்றும் உமக்கே

காட்டும் வழிகளில் அற்புதமான ஆண்டவர்
ஆற்றும் செயல்களில் முற்றும் சிறந்த தேவரீர்
மீட்க வல்லவர் மீட்டெம்மை காக்க வல்லவர்
மகிமை என்றென்றும் உமக்கே

ஏராளமானவர் தாராளமானவர்
நீரென் எல்ஷடாய் நிறைவாக்கும் தேவன்
நீர் போதுமானவர் சர்வ வல்ல தேவரீர்
நீர் போதும் போதும் என்றும்

ஏராளமானவர் தாராளமானவர்
நீரென் எல்ஷடாய் நிறைவாக்கும் தேவன்
நீர் போதுமானவர் சர்வ வல்ல தேவரீர்
நீர் போதும் போதும் என்றும்

ஏராளமானவர் தாராளமானவர்
நீரென் எல்ஷடாய் நிறைவாக்கும் தேவன்
நீர் போதுமானவர் சர்வ வல்ல தேவரீர்
நீர் போதும் போதும் என்றும்

நீர் போதும் போதும் என்றும்

காட்டும் வழிகளில் | Kaattum Vazhigalil / Kaattum Vazhikalil | Sam P. Chelladurai / AFT Church – Apostolic Fellowship Tabernacle, Purasaiwakkam, Chennai, Tamil Nadu, India

காட்டும் வழிகளில் | Kaattum Vazhigalil / Kaattum Vazhikalil | Jechoniah Swarnaraj / BCAG Worship, Blessing Centre AG (BCAG), Church, Villivakkam, Chennai, Tamil Nadu, India

காட்டும் வழிகளில் | Kaattum Vazhigalil / Kaattum Vazhikalil | Dixon / Good News Friends, Ooty, Tamil Nadu, India

காட்டும் வழிகளில் | Kaattum Vazhigalil / Kaattum Vazhikalil | Good News Friends, Ooty, Tamil Nadu, India

காட்டும் வழிகளில் | Kaattum Vazhigalil / Kaattum Vazhikalil | Jeevan E. Chelladurai / AFT Church – Apostolic Fellowship Tabernacle, Purasaiwakkam, Chennai, Tamil Nadu, India

காட்டும் வழிகளில் | Kaattum Vazhigalil / Kaattum Vazhikalil | Sam P. Chelladurai / AFT Church – Apostolic Fellowship Tabernacle, Purasaiwakkam, Chennai, Tamil Nadu, India

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BEFORE YOU PROCEED, SHARE YOUR THOUGHTS AND PRAYERS AT: http://www.PrayForPeaceOfJerusalem.com

BEFORE YOU PROCEED, SHARE YOUR FAVORITE VERSE AT: http://www.BibleBookChapterVerse.com

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!