காலையில் சூரியன் உதிக்கும் / Kaalaiyil Sooriyan Udikkum / Kalaiyil Suriyan Uthikkum

காலையில் சூரியன் உதிக்கும் / Kaalaiyil Sooriyan Udikkum / Kalaiyil Suriyan Uthikkum

காலையில் சூரியன் உதிக்கும்
மாலையில் சூரியன் மறையும்
காலையில் சூரியன் உதிக்கும்
மாலையில் சூரியன் மறையும்

பயம் எதற்கு
பயம் எதற்கு
பயம் எதற்கு
இயேசு நம்மோடு

பயம் எதற்கு
பயம் எதற்கு
பயம் எதற்கு
இயேசு நம்மோடு

1
இந்த ஏழை கூப்பிட்டான்
கர்த்தர் பதில் கொடுத்தார்
இந்த ஏழை கூப்பிட்டான்
கர்த்தர் பதில் கொடுத்தார்

பயம் எதற்கு
பயம் எதற்கு
பயம் எதற்கு
இயேசு நம்மோடு

பயம் எதற்கு
பயம் எதற்கு
பயம் எதற்கு
இயேசு நம்மோடு

2
நீதிமான்கள் ஒரு போதும்
இரந்து திரிந்ததில்லை
நீதிமான்கள் ஒரு போதும்
இரந்து திரிந்ததில்லை

பயம் எதற்கு
பயம் எதற்கு
பயம் எதற்கு
இயேசு நம்மோடு

பயம் எதற்கு
பயம் எதற்கு
பயம் எதற்கு
இயேசு நம்மோடு

3
மரண இருளில் நடந்தாலும்
தீங்கிற்கு அஞ்சிடேனே
மரண இருளில் நடந்தாலும்
தீங்கிற்கு அஞ்சிடேனே

பயம் எதற்கு
பயம் எதற்கு
பயம் எதற்கு
இயேசு நம்மோடு

பயம் எதற்கு
பயம் எதற்கு
பயம் எதற்கு
இயேசு நம்மோடு

காலையில் சூரியன் உதிக்கும்
மாலையில் சூரியன் மறையும்
காலையில் சூரியன் உதிக்கும்
மாலையில் சூரியன் மறையும்

பயப்படேனே
பயப்படேனே
பயப்படேனே
இயேசு என்னோடு

பயப்படேனே
பயப்படேனே
பயப்படேனே
இயேசு என்னோடு

பயப்படேனே
பயப்படேனே
பயப்படேனே
இயேசு என்னோடு

பயப்படேனே
பயப்படேனே
பயப்படேனே
இயேசு என்னோடு

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Don`t copy text!