ஜெயம் கொண்டோமே / Jeyam Kondomae

ஜெயம் கொண்டோமே / Jeyam Kondomae

1
ஜெயம் கொண்டோமே இயேசு நாமத்திலே
சாத்தானை முறியடித்தோமே ஏ ஏ ஹே

உயிர்தெழுந்தாரே சாவை ஜெயித்தெழுந்தாரே
சேர்ந்து சொல்வோமா ஹல்லேலூயா
உயிர்தெழுந்தாரே சாவை ஜெயித்தெழுந்தாரே
சேர்ந்து சொல்வோமா ஹல்லேலூயா

ஓ ஹாலேலூயா நாம் பாடிடுவோம்
கரங்கள் உயர்த்தி போற்றிடுவோம்
ஓ ஹாலேலூயா நாம் பாடிடுவோம்
கரங்கள் உயர்த்தி போற்றிடுவோம்

2
அறைந்தனரே உம்மை சிலுவையிலே
நான் செய்த பாவத்திற்காய்

மூன்றம் நாள் நம் இயேசு உயிர்தெழுந்தாரே
சேர்ந்து சொல்வோமா ஹல்லேலூயா
மூன்றம் நாள் நம் இயேசு உயிர்தெழுந்தாரே
சேர்ந்து சொல்வோமா ஹல்லேலூயா

ஓ ஹாலேலூயா நாம் பாடிடுவோம்
கரங்கள் உயர்த்தி போற்றிடுவோம்
ஓ ஹாலேலூயா நாம் பாடிடுவோம்
கரங்கள் உயர்த்தி போற்றிடுவோம்

3
இயேசுவின் வருகையில் நெருங்கிடுதே
ஆயத்தமாகிடுவோம்

எக்காள தொனியோடு வருகின்றாரே
சேர்ந்து சொல்வோமா ஹல்லேலூயா
எக்காள தொனியோடு வருகின்றாரே
சேர்ந்து சொல்வோமா ஹல்லேலூயா

ஓ ஹாலேலூயா நாம் பாடிடுவோம்
கரங்கள் உயர்த்தி போற்றிடுவோம்
ஓ ஹாலேலூயா நாம் பாடிடுவோம்
கரங்கள் உயர்த்தி போற்றிடுவோம்

ஓ ஹாலேலூயா ஓ ஹாலேலூயா
ஓ ஹாலேலூயா ஓ ஹாலேலூயா

ஓ ஹாலேலூயா நாம் பாடிடுவோம்
கரங்கள் உயர்த்தி போற்றிடுவோம்
ஓ ஹாலேலூயா நாம் பாடிடுவோம்
கரங்கள் உயர்த்தி போற்றிடுவோம்

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!