ஜீவ நதியே எந்தன் உள்ளத்தில் | Jeeva Nathiye Enthan Ullathil / Jeeva Nathiye Enthan Ullaththil / Jeeva Nathiye Endhan Ullathil / Jeeva Nathiye Endhan Ullaththil

ஜீவ நதியே எந்தன் உள்ளத்தில் | Jeeva Nathiye Enthan Ullathil / Jeeva Nathiye Enthan Ullaththil / Jeeva Nathiye Endhan Ullathil / Jeeva Nathiye Endhan Ullaththil

ஜீவ நதியே எந்தன் உள்ளத்தில் | Jeeva Nathiye Enthan Ullathil / Jeeva Nathiye Enthan Ullaththil / Jeeva Nathiye Endhan Ullathil / Jeeva Nathiye Endhan Ullaththil / Jeeva Nadhiye Enthan Ullathil / Jeeva Nadhiye Enthan Ullaththil / Jeeva Nadhiye Endhan Ullathil / Jeeva Nadhiye Endhan Ullaththil

ஜீவ நதியே எந்தன் உள்ளத்தில்
பாய்ந்து செல்லட்டுமே
ஜீவ நதியே எந்தன் உள்ளத்தில்
பாய்ந்து செல்லட்டுமே

ஜீவ நதியே எந்தன் உள்ளத்தில்
பாய்ந்து செல்லட்டுமே
ஜீவ நதியே எந்தன் உள்ளத்தில்
பாய்ந்து செல்லட்டுமே

1
மாம்சத்தின் எண்ணங்களெல்லாம்
என்னில் மறைந்து போகட்டுமே
மாம்சத்தின் எண்ணங்களெல்லாம்
என்னில் மறைந்து போகட்டுமே

ஜீவ நதியே எந்தன் உள்ளத்தில்
பாய்ந்து செல்லட்டுமே
ஜீவ நதியே எந்தன் உள்ளத்தில்
பாய்ந்து செல்லட்டுமே

2
உலர்ந்த எலும்புகளெல்லாம்
என்னில் உயிர் பெற்று எழும்பட்டுமே
உலர்ந்த எலும்புகளெல்லாம்
என்னில் உயிர் பெற்று எழும்பட்டுமே

ஜீவ நதியே எந்தன் உள்ளத்தில்
பாய்ந்து செல்லட்டுமே
ஜீவ நதியே எந்தன் உள்ளத்தில்
பாய்ந்து செல்லட்டுமே

3
பெலவீனப் பகுதியெல்லாம்
என்னில் பெலமாக மாறட்டுமே
பெலவீனப் பகுதியெல்லாம்
என்னில் பெலமாக மாறட்டுமே

ஜீவ நதியே எந்தன் உள்ளத்தில்
பாய்ந்து செல்லட்டுமே
ஜீவ நதியே எந்தன் உள்ளத்தில்
பாய்ந்து செல்லட்டுமே

4
கனி கொடா மரங்களெல்லாம்
என்னில் கனிகள் கொடுக்கட்டுமே
கனி கொடா மரங்களெல்லாம்
என்னில் கனிகள் கொடுக்கட்டுமே

ஜீவ நதியே எந்தன் உள்ளத்தில்
பாய்ந்து செல்லட்டுமே
ஜீவ நதியே எந்தன் உள்ளத்தில்
பாய்ந்து செல்லட்டுமே

5
ஆவியின் வரங்களினால்
என்னை அபிஷேகம் செய்திடுமே
ஆவியின் வரங்களினால்
என்னை அபிஷேகம் செய்திடுமே

ஜீவ நதியே எந்தன் உள்ளத்தில்
பாய்ந்து செல்லட்டுமே
ஜீவ நதியே எந்தன் உள்ளத்தில்
பாய்ந்து செல்லட்டுமே

ஜீவ நதியே எந்தன் உள்ளத்தில்
பாய்ந்து செல்லட்டுமே
ஜீவ நதியே எந்தன் உள்ளத்தில்
பாய்ந்து செல்லட்டுமே

ஜீவ நதியே எந்தன் உள்ளத்தில் | Jeeva Nathiye Enthan Ullathil / Jeeva Nathiye Enthan Ullaththil / Jeeva Nathiye Endhan Ullathil / Jeeva Nathiye Endhan Ullaththil / Jeeva Nadhiye Enthan Ullathil / Jeeva Nadhiye Enthan Ullaththil / Jeeva Nadhiye Endhan Ullathil / Jeeva Nadhiye Endhan Ullaththil | V. Alexander, Jesus Is Great Ministries, Maranatha Prayer House, Ocheri, Vellore, Tamil Nadu, India

ஜீவ நதியே எந்தன் உள்ளத்தில் | Jeeva Nathiye Enthan Ullathil / Jeeva Nathiye Enthan Ullaththil / Jeeva Nathiye Endhan Ullathil / Jeeva Nathiye Endhan Ullaththil / Jeeva Nadhiye Enthan Ullathil / Jeeva Nadhiye Enthan Ullaththil / Jeeva Nadhiye Endhan Ullathil / Jeeva Nadhiye Endhan Ullaththil | Gabriel Thomasraj / Apostolic Christian Assembly (ACA), Avadi Ministry, Avadi, Tamil Nadu, India

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!