இசையின் வார்த்தைகள் நீரே | Isaiyin Varthaigal Neere / Isaiyin Varththaigal Neere / Isaiyin Vaarthaigal Neere / Isaiyin Vaarththaigal Neere

0
(0)

இசையின் வார்த்தைகள் நீரே | Isaiyin Varthaigal Neere / Isaiyin Varththaigal Neere / Isaiyin Vaarthaigal Neere / Isaiyin Vaarththaigal Neere

இசையின் வார்த்தைகள் நீரே
நான் இசைக்கும் கீதமும் நீரே
நீர் எந்தன் இராகமே நீர் எந்தன் நாதமே
புகழ்ந்து நான் பாடுவேன்

வல்லமை தேவன் நீர்
கர்த்தாதி கர்த்தர் நீர்
மன்னாதி மன்னன் நீரே
நீர் தந்த பாடல் உமக்காக பாடுவேன்
பாடிடும் பாடல் நீரே

இசையின் வார்த்தைகள் நீரே
நான் இசைக்கும் கீதமும் நீரே
நீர் எந்தன் இராகமே நீர் எந்தன் நாதமே
புகழ்ந்து நான் பாடுவேன்

வல்லமை தேவன் நீர்
கர்த்தாதி கர்த்தர் நீர்
மன்னாதி மன்னன் நீரே
நீர் தந்த பாடல் உமக்காக பாடுவேன்
பாடிடும் பாடல் நீரே

இசையின் வார்த்தைகள் நீரே
நான் இசைக்கும் கீதமும் நீரே
நீர் எந்தன் இராகமே நீர் எந்தன் நாதமே
புகழ்ந்து நான் பாடுவேன்

வல்லமை தேவன் நீர்
கர்த்தாதி கர்த்தர் நீர்
மன்னாதி மன்னன் நீரே
நீர் தந்த பாடல் உமக்காக பாடுவேன்
பாடிடும் பாடல் நீரே

இசையின் வார்த்தைகள் நீரே
நான் இசைக்கும் கீதமும் நீரே
நீர் எந்தன் இராகமே நீர் எந்தன் நாதமே
புகழ்ந்து நான் பாடுவேன்

வல்லமை தேவன் நீர்
கர்த்தாதி கர்த்தர் நீர்
மன்னாதி மன்னன் நீரே
நீர் தந்த பாடல் உமக்காக பாடுவேன்
பாடிடும் பாடல் நீரே

இசையின் வார்த்தைகள் நீரே | Isaiyin Varthaigal Neere / Isaiyin Varththaigal Neere / Isaiyin Vaarthaigal Neere / Isaiyin Vaarththaigal Neere | Sam P. Chelladurai / AFT Church – Apostolic Fellowship Tabernacle, Purasaiwakkam, Chennai, Tamil Nadu, India

Did you like this?

Click on a star to rate it!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Thank You for Supporting Us to Support You!
Don`t copy text!