இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யரே | Irakaththil Ishwariyare / Irakkaththil Ishwariyare

இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யரே | Irakaththil Ishwariyare / Irakkaththil Ishwariyare

இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யரே
குறைவெல்லாம் நிறைவாக்கினீரே
இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யரே
குறைவெல்லாம் நிறைவாக்கினீரே

ஒருபொழுதும் என்னை மறவாமல் நேசிக்கும்
அபையம் என்றும் நீரே
ஒருபொழுதும் என்னை மறவாமல் நேசிக்கும்
அபையம் என்றும் நீரே

உந்தன் நாமம் என் அடைக்கலமே
உந்தன் வார்த்தை என் அரியணையே
உந்தன் நாமம் என் அடைக்கலமே
உந்தன் வார்த்தை என் அரியணையே

இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யரே
குறைவெல்லாம் நிறைவாக்கினீரே

1
சிறை மாற்றினீர் கறை போக்கினீர்
என்னையும் உம்மைப்போலவே மாற்றினீர்
சிறை மாற்றினீர் கறை போக்கினீர்
என்னையும் உம்மைப்போலவே மாற்றினீர்

நீதிமானாக என்னை உயர்த்தினீரே
உம்மோடு என்றும் வாழும் பாக்கியம் தந்தீர்
நீதிமானாக என்னை உயர்த்தினீரே
உம்மோடு என்றும் வாழும் பாக்கியம் தந்தீர்

உந்தன் நாமம் என் அடைக்கலமே
உந்தன் வார்த்தை என் அரியணையே
உந்தன் நாமம் என் அடைக்கலமே
உந்தன் வார்த்தை என் அரியணையே

இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யரே
குறைவெல்லாம் நிறைவாக்கினீரே

2
குறை மாற்றினீர் நிறைவாக்கினீர்
பரலோக இராஜ்ஜியத்தின் வாழ்வை தந்தீர்
குறை மாற்றினீர் நிறைவாக்கினீர்
பரலோக இராஜ்ஜியத்தின் வாழ்வை தந்தீர்

இராஜாதி இராஜாவாக அரசாளுகிறீர்
என்னையும் உம்மோடு சேர்த்துக்கொண்டீர்
இராஜாதி இராஜாவாக அரசாளுகிறீர்
என்னையும் உம்மோடு சேர்த்துக்கொண்டீர்

உந்தன் நாமம் என் அடைக்கலமே
உந்தன் வார்த்தை என் அரியணையே
உந்தன் நாமம் என் அடைக்கலமே
உந்தன் வார்த்தை என் அரியணையே

இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யரே
குறைவெல்லாம் நிறைவாக்கினீரே
இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யரே
குறைவெல்லாம் நிறைவாக்கினீரே

ஒருபொழுதும் என்னை மறவாமல் நேசிக்கும்
அபையம் என்றும் நீரே
ஒருபொழுதும் என்னை மறவாமல் நேசிக்கும்
அபையம் என்றும் நீரே

உந்தன் நாமம் என் அடைக்கலமே
உந்தன் வார்த்தை என் அரியணையே
உந்தன் நாமம் என் அடைக்கலமே
உந்தன் வார்த்தை என் அரியணையே

இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யரே
குறைவெல்லாம் நிறைவாக்கினீரே

இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யரே | Irakaththil Ishwariyare / Irakkaththil Ishwariyare | Vijay Aaron Elangovan, Jasper | Vijay Aaron Elangovan | Vijay Aaron Elangovan / Go Ye Missions, Abundant Grace Church of India, Nagercoil, India

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!