இன்னும் என்னை சிட்சியும் தேவனே | Innum Ennai Sitchiyum Devane / Innum Ennai Sitchiyum Devanae

இன்னும் என்னை சிட்சியும் தேவனே | Innum Ennai Sitchiyum Devane / Innum Ennai Sitchiyum Devanae

உலக ஆசையெல்லாம்
என்னை விட்டு ஒழியணும்
நீர் ஒன்றே சொத்து என்று
துதித்து மகிழணும்

உலக ஆசையெல்லாம்
என்னை விட்டு ஒழியணும்
நீர் ஒன்றே சொத்து என்று
துதித்து மகிழணும்

என் வார்த்தையெல்லாம்
உம்மை உயர்த்தணும்
என் வாழ்க்கையும் கூட
உமக்காய் இருக்கணும்

இன்னும் என்னை சிட்சியும் தேவனே
உமக்காய் ஜொலிப்பதே என் ஆசையே
இன்னும் என்னை சிட்சியும் தேவனே
உமக்காய் ஜொலிப்பதே என் ஆசையே

உலக ஆசையெல்லாம்
என்னை விட்டு ஒழியணும்
நீர் ஒன்றே சொத்து என்று
துதித்து மகிழணும்

1
உமக்கும் எனக்கும் இடையே இருக்கும் உறவை பிரிக்கும்
செல்வம் புகழோ உறவோ எதுவும் வேண்டாமே
உமக்கும் எனக்கும் இடையே இருக்கும் உறவை பிரிக்கும்
செல்வம் புகழோ உறவோ எதுவும் வேண்டாமே

தகப்பனின் சந்நிதியில் தினம் தினம் தரித்திருக்கும்
தவமே பெரிதென்று வாழ வேண்டும்
தகப்பனின் சந்நிதியில் தினம் தினம் தரித்திருக்கும்
தவமே பெரிதென்று வாழ வேண்டும்

இன்னும் என்னை சிட்சியும் தேவனே
உமக்காய் ஜொலிப்பதே என் ஆசையே

வெளி வேஷமெல்லாம் என்னை விட்டு விலகணும்
உம் வஸ்திரம் என்னை முழுதும் மூடணும்

2
என் சிந்தை செயலும் வெளி தோற்றமெல்லாம்
உம் அன்பை மட்டும் வெளி காட்ட வேண்டுமே
என் சிந்தை செயலும் வெளி தோற்றமெல்லாம்
உம் அன்பை மட்டும் வெளி காட்ட வேண்டுமே

தகப்பனே உம் அன்பை விவரித்து சொல்லி மகிழ்ந்து
வாழ்வின் இறுதி வரை ஓட வேண்டும்
தகப்பனே உம் அன்பை விவரித்து சொல்லி மகிழ்ந்து
என் இறுதி மூச்சை விட வேண்டும்

இன்னும் என்னை சிட்சியும் தேவனே
உமக்காய் ஜொலிப்பதே என் ஆசையே
இன்னும் என்னை சிட்சியும் தேவனே
உமக்காய் ஜொலிப்பதே என் ஆசையே

உலக ஆசையெல்லாம்
என்னை விட்டு ஒழியணும்
நீர் ஒன்றே சொத்து என்று
துதித்து மகிழணும்

வெளி வேஷமெல்லாம் என்னை விட்டு விலகணும்
உம் வஸ்திரம் என்னை முழுதும் மூடணும்

இன்னும் என்னை சிட்சியும் தேவனே | Innum Ennai Sitchiyum Devane / Innum Ennai Sitchiyum Devanae | Enosh BL, Godwyn Brite, Hudson Paul, Esther Lara, Augustin Paul | Augustin Paul | Abinesh BL

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Don`t copy text!