இனியும் உம்மை மறவேன் | Iniyum Ummai Maravaen

இனியும் உம்மை மறவேன் | Iniyum Ummai Maravaen

அழகின் சிகரமே அந்தகேடு ஆனிரோ
கல்வாரி திரு பீடமே காயங்கள் ஏற்றிரோ

இனியும் உம்மை மறவேன்
இனியும் உம்மை மறவேன்
இனியும் உம்மை மறவேன்
இனியும் உம்மை மறவேன்

இனியும் உம்மை மறவேன்
இனியும் உம்மை மறவேன்
இனியும் உம்மை மறவேன்
இனியும் உம்மை மறவேன்

1
கடைசிசொட்டு ரத்தமும் எனக்காக அல்லோ
கடைசி சொட்டு நீர் துளியும் எனக்காக அல்லோ
கடைசிசொட்டு ரத்தமும் எனக்காக அல்லோ
கடைசி சொட்டு நீர் துளியும் எனக்காக அல்லோ

உலகத்தின் பின்னே நடந்து சென்றேன்
நேசர் இயேசுவை மறந்து சென்றேன்
உலகத்தின் அன்பு கானல் நீரோ

இயேசுவின் அன்பு என்றும் நிலையான அன்பு
இயேசுவின் அன்பு என்றும் நிலையான அன்பு

அழகின் சிகரமே அந்தகேடு ஆனிரோ
கல்வாரி திரு பீடமே காயங்கள் ஏற்றிரோ

இனியும் உம்மை மறவேன்
இனியும் உம்மை மறவேன்
இனியும் உம்மை மறவேன்
இனியும் உம்மை மறவேன்

இனியும் உம்மை மறவேன்
இனியும் உம்மை மறவேன்
இனியும் உம்மை மறவேன்
இனியும் உம்மை மறவேன்

2
எனக்காக தானே நீர் சிலுவையில் மரித்தீர்
எனக்காக தானே நீர் இரத்தம் சிந்தினீர்
எனக்காக தானே நீர் சிலுவையில் மரித்தீர்
எனக்காக தானே நீர் இரத்தம் சிந்தினீர்

உருகியதே எனது உள்ளம் இயேசய்யா
கடைசி சுவாசமும் எனக்காக இயேசய்யா
தாங்க அடிகள் எனக்கா ஏனையா

ஏன் இந்த பாடு அது எனக்காக தானோ
ஏன் இந்த பாடு அது எனக்காக தானோ

அழகின் சிகரமே அந்தகேடு ஆனிரோ
கல்வாரி திரு பீடமே காயங்கள் ஏற்றிரோ

இனியும் உம்மை மறவேன்
இனியும் உம்மை மறவேன்
இனியும் உம்மை மறவேன்
இனியும் உம்மை மறவேன்

இனியும் உம்மை மறவேன்
இனியும் உம்மை மறவேன்
இனியும் உம்மை மறவேன்
இனியும் உம்மை மறவேன்

இனியும் உம்மை மறவேன் | Iniyum Ummai Maravaen | Gershom, GMB | Sebastian Sathish | Gershom, GMB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!