இன்ப நேசர் இயேசுவே | Inba Nesar Yesuve

இன்ப நேசர் இயேசுவே | Inba Nesar Yesuve

இன்ப நேசர் இயேசுவே உந்தன் நேசமே
திராட்சைரசம் பார்க்கிலும் மதுரமானதே
உந்தன் நாமம் ஊற்றுண்ட பரிமளமே
என் மனமகிழ்ச்சி நீர் மணவாளனே
என் மனமகிழ்ச்சி நீர் மணவாளனே

இன்ப நேசர் இயேசுவே உந்தன் நேசமே
திராட்சைரசம் பார்க்கிலும் மதுரமானதே
உந்தன் நாமம் ஊற்றுண்ட பரிமளமே
என் மனமகிழ்ச்சி நீர் மணவாளனே
என் மனமகிழ்ச்சி நீர் மணவாளனே

வாரீர் கல்வாரி
மாறா நேசத்தை
அன்பர் இயேசுவில் பாரீர்

வாரீர் கல்வாரி
மாறா நேசத்தை
அன்பர் இயேசுவில் பாரீர்

1
இன்ப நேசர் இயேசுவே மணவாளனே
உந்தன் நேச கொடி என் மேல் பறந்திடுதே
உந்தன் தூய நேசத்தால் எந்தன் உள்ளத்தை
கவர்ந்துக்கொண்டீரே என் மணவாளனே
கவர்ந்துக்கொண்டீரே என் மணவாளனே

இன்ப நேசர் இயேசுவே மணவாளனே
உந்தன் நேச கொடி என் மேல் பறந்திடுதே
உந்தன் தூய நேசத்தால் எந்தன் உள்ளத்தை
கவர்ந்துக்கொண்டீரே என் மணவாளனே
கவர்ந்துக்கொண்டீரே என் மணவாளனே

வாரீர் கல்வாரி
மாறா நேசத்தை
அன்பர் இயேசுவில் பாரீர்

வாரீர் கல்வாரி
மாறா நேசத்தை
அன்பர் இயேசுவில் பாரீர்

2
இன்ப நேசர் இயேசு நீர் என்னுடையவர்
உமது கை நிதம் என்னை அணைக்கின்றதே
என்னை உந்தன் இதயததில் முத்திரையைப் போல்
பதித்துக்கொண்டீரே என் மணவாளனே
பதித்துக்கொண்டீரே என் மணவாளனே

இன்ப நேசர் இயேசு நீர் என்னுடையவர்
உமது கை நிதம் என்னை அணைக்கின்றதே
என்னை உந்தன் இதயததில் முத்திரையைப் போல்
பதித்துக்கொண்டீரே என் மணவாளனே
பதித்துக்கொண்டீரே என் மணவாளனே

வாரீர் கல்வாரி
மாறா நேசத்தை
அன்பர் இயேசுவில் பாரீர்

வாரீர் கல்வாரி
மாறா நேசத்தை
அன்பர் இயேசுவில் பாரீர்

இன்ப நேசர் இயேசுவே உந்தன் நேசமே
திராட்சைரசம் பார்க்கிலும் மதுரமானதே
உந்தன் நாமம் ஊற்றுண்ட பரிமளமே
என் மனமகிழ்ச்சி நீர் மணவாளனே
என் மனமகிழ்ச்சி நீர் மணவாளனே

இன்ப நேசர் இயேசுவே உந்தன் நேசமே
திராட்சைரசம் பார்க்கிலும் மதுரமானதே
உந்தன் நாமம் ஊற்றுண்ட பரிமளமே
என் மனமகிழ்ச்சி நீர் மணவாளனே
என் மனமகிழ்ச்சி நீர் மணவாளனே

வாரீர் கல்வாரி
மாறா நேசத்தை
அன்பர் இயேசுவில் பாரீர்

வாரீர் கல்வாரி
மாறா நேசத்தை
அன்பர் இயேசுவில் பாரீர்

வாரீர் கல்வாரி
மாறா நேசத்தை
அன்பர் இயேசுவில் பாரீர்

வாரீர் கல்வாரி
மாறா நேசத்தை
அன்பர் இயேசுவில் பாரீர்

இன்ப நேசர் இயேசுவே | Inba Nesar Yesuve | Sam P. Chelladurai / AFT Church – Apostolic Fellowship Tabernacle, Purasaiwakkam, Chennai, Tamil Nadu, India

இன்ப நேசர் இயேசுவே | Inba Nesar Yesuve | Roshan David

இன்ப நேசர் இயேசுவே | Inba Nesar Yesuve | Sam P. Chelladurai / AFT Church – Apostolic Fellowship Tabernacle, Purasaiwakkam, Chennai, Tamil Nadu, India

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!