இளைஞர் நேசா அன்பரே / Ilaignar Nesaa Anbare / Ilaignar Nesaa Anbarae

இளைஞர் நேசா அன்பரே / Ilaignar Nesaa Anbare / Ilaignar Nesaa Anbarae

1    
இளைஞர் நேசா அன்பரே
அடியேனை உம் சொந்தமாய்
படைத்திட சமூலமாய்
ஆண்டவா கர்த்தா நான் வந்தேன்

2    
இளமைக் காலை என்னையே
படைப்பேன் வாக்குப்படியே
பின்வையேன் ஒன்றும் இப்போதே
பூரண ஆவலாய் வந்தேன்

3    
ஒளியில் என்றும் ஜீவிப்பேன்
நீதிக்காய் என்றும் உழைப்பேன்
முழுபலத்தால் சேவிப்பேன்
உம்மண்டை ஆதலால் வந்தேன்

4    
சிறியேன் திடகாத்திரன்
சத்தியம் நீதி உமக்காய்
ஜீவிப்பேன் நல்லுத்தமனாய்
ஜீவாதிபதி நான் வந்தேன்

5    
பொன் புகழ் சித்தி இன்பமும்
மேன்மையாய்த் தோன்றும் – ஆயினும்
விஸ்வாசமே மேல் நாட்டமாய்
ஜீவநாள் முற்றிலும் வந்தேன்

6    
உமக்காய் மேன்மை யடைய
ஜெயித்து கிரீடம் சூடிட
பணிந்தும் பாதம் படைக்க
ஆண்டவா கர்த்தா நான் வந்தேன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!