தூயாதி தூயவரே உமது புகழை நான் பாடுவேன் / hooyaadhi Dhooyavarae Umadhu Pugalai Naan Paaduven / Thooyaadhi Thooyavarae Umathu Pugalai Naan Paduven

தூயாதி தூயவரே உமது புகழை நான் பாடுவேன் / Dhooyaadhi Dhooyavarae Umadhu Pugalai Naan Paaduven / Thooyaadhi Thooyavarae Umathu Pugalai Naan Paduven

தூயாதி தூயவரே உமது புகழை நான் பாடுவேன்

பாரில் எனக்கு வேறென்ன வேண்டும்
உயிருள்ள வரை நின் புகழ் பாட வேண்டும்

தூயாதி தூயவரே உமது புகழை நான் பாடுவேன்

1
சீடரின் கால்களைக் கழுவினவர்
செந்நீரால் என் உள்ளம் கழுவிடுமே

பாரில் எனக்கு வேறென்ன வேண்டும்
உயிருள்ள வரை நின் புகழ் பாட வேண்டும்

2
மக்களின் நோய்களை நீக்கினவர்
பாவியென் பாவநோய் நீக்கிடுமே

பாரில் எனக்கு வேறென்ன வேண்டும்
உயிருள்ள வரை நின் புகழ் பாட வேண்டும்

3
துயரங்கள் பாரினில் அடைந்தவரே
துன்பங்கள் தாங்கிட பெலன் தாருமே

பாரில் எனக்கு வேறென்ன வேண்டும்
உயிருள்ள வரை நின் புகழ் பாட வேண்டும்

4
தன் ஜீவன் எனக்காகத் தந்தவரே
என்னுள்ளம் பலியாக ஏற்றிடுமே

பாரில் எனக்கு வேறென்ன வேண்டும்
உயிருள்ள வரை நின் புகழ் பாட வேண்டும்

5
பரலோகில் இடமுண்டு என்றவரே
பரிவாக எனக்குமோரிடம் தாருமே

பாரில் எனக்கு வேறென்ன வேண்டும்
உயிருள்ள வரை நின் புகழ் பாட வேண்டும்

தூயாதி தூயவரே உமது புகழை நான் பாடுவேன் / Dhooyaadhi Dhooyavarae Umadhu Pugalai Naan Paaduven / Thooyaadhi Thooyavarae Umathu Pugalai Naan Paduven | Hema John

தூயாதி தூயவரே உமது புகழை நான் பாடுவேன் / Dhooyaadhi Dhooyavarae Umadhu Pugalai Naan Paaduven / Thooyaadhi Thooyavarae Umathu Pugalai Naan Paduven | Joel Thomasraj / Apostolic Christian Assembly (ACA), Avadi Ministry, Avadi, Tamil Nadu, India

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!