எழுப்புதல் என் தேசத்திலே / Ezhuppudhal En Desaththile / Eluputhal En Desathilae / Ezhuputhal En Desathile / Ezhuppudhal En Desaththile

எழுப்புதல் என் தேசத்திலே / Ezhuppudhal En Desaththile / Eluputhal En Desathilae / Ezhuputhal En Desathile / Ezhuppudhal En Desaththile

எழுப்புதல் என் தேசத்திலே
என் கண்கள் காண வேண்டும்
எழுப்புதல் என் இந்தியாவில்
என் கண்கள் காண வேண்டும்

தேவ கதறுகிறேன்
தேசத்தின் மேல் மனமிரங்கும்
தேவ கதறுகிறேன்
தேசத்தின் மேல் மனமிரங்கும்

எழுப்புதல் என் இந்தியாவில்
என் கண்கள் காண வேண்டும்

1
சபைகளெல்லாம் தூய்மையாகி
சாட்சியாக வாழணுமே
சபைகளெல்லாம் தூய்மையாகி
சாட்சியாக வாழணுமே

தேவ கதறுகிறேன்
தேசத்தின் மேல் மனமிரங்கும்
தேவ கதறுகிறேன்
தேசத்தின் மேல் மனமிரங்கும்

எழுப்புதல் என் இந்தியாவில்
என் கண்கள் காண வேண்டும்

2
தெரு தெருவாய் இயேசுவின் நாமம்
முழங்கணுமே முழங்கணுமே
தெரு தெருவாய் இயேசுவின் நாமம்
முழங்கணுமே முழங்கணுமே

தேவ கதறுகிறேன்
தேசத்தின் மேல் மனமிரங்கும்
தேவ கதறுகிறேன்
தேசத்தின் மேல் மனமிரங்கும்

எழுப்புதல் என் இந்தியாவில்
என் கண்கள் காண வேண்டும்

3
கோடி மக்கள் சிலுவையை தேடி
ஓடி வந்து சுகம் பெறணும்
கோடி மக்கள் சிலுவையை தேடி
ஓடி வந்து சுகம் பெறணும்

தேவ கதறுகிறேன்
தேசத்தின் மேல் மனமிரங்கும்
தேவ கதறுகிறேன்
தேசத்தின் மேல் மனமிரங்கும்

எழுப்புதல் என் இந்தியாவில்
என் கண்கள் காண வேண்டும்

4
ஒருமனமாய் சகைளெல்லாம்
ஒன்று கூடி ஜெபிக்கணுமே
ஒருமனமாய் சகைளெல்லாம்
ஒன்று கூடி ஜெபிக்கணுமே

தேவ கதறுகிறேன்
தேசத்தின் மேல் மனமிரங்கும்
தேவ கதறுகிறேன்
தேசத்தின் மேல் மனமிரங்கும்

எழுப்புதல் என் இந்தியாவில்
என் கண்கள் காண வேண்டும்

5
தேசமெல்லாம் மனம் திரும்பி
நேசரையே நேசிக்கணும்
தேசமெல்லாம் மனம் திரும்பி
நேசரையே நேசிக்கணும்

தேவ கதறுகிறேன்
தேசத்தின் மேல் மனமிரங்கும்
தேவ கதறுகிறேன்
தேசத்தின் மேல் மனமிரங்கும்

எழுப்புதல் என் இந்தியாவில்
என் கண்கள் காண வேண்டும்

6
ஆதி சபை அதிசயங்கள்
அன்றாடம் நடக்கணுமே
ஆதி சபை அதிசயங்கள்
அன்றாடம் நடக்கணுமே

தேவ கதறுகிறேன்
தேசத்தின் மேல் மனமிரங்கும்
தேவ கதறுகிறேன்
தேசத்தின் மேல் மனமிரங்கும்

எழுப்புதல் என் இந்தியாவில்
என் கண்கள் காண வேண்டும்

7
துதிசேனை எழும்பணுமே
துரத்தணுமே எதிரிகளை
துதிசேனை எழும்பணுமே
துரத்தணுமே எதிரிகளை

தேவ கதறுகிறேன்
தேசத்தின் மேல் மனமிரங்கும்
தேவ கதறுகிறேன்
தேசத்தின் மேல் மனமிரங்கும்

எழுப்புதல் என் இந்தியாவில்
என் கண்கள் காண வேண்டும்

8
இருளில் வாழும் மனிதரெல்லாம்
பேரொளியை காணணுமே
இருளில் வாழும் மனிதரெல்லாம்
பேரொளியை காணணுமே

தேவ கதறுகிறேன்
தேசத்தின் மேல் மனமிரங்கும்
தேவ கதறுகிறேன்
தேசத்தின் மேல் மனமிரங்கும்

எழுப்புதல் என் இந்தியாவில்
என் கண்கள் காண வேண்டும்

9
அதிசயங்கள் அற்புதங்கள்
அனுதினமும் நடக்கணுமே
அதிசயங்கள் அற்புதங்கள்
அனுதினமும் நடக்கணுமே

தேவ கதறுகிறேன்
தேசத்தின் மேல் மனமிரங்கும்
தேவ கதறுகிறேன்
தேசத்தின் மேல் மனமிரங்கும்

எழுப்புதல் என் இந்தியாவில்
என் கண்கள் காண வேண்டும்

10
மோசேக்கள் கரம் விரித்து
ஜனங்களுக்காய் கதறணுமே
மோசேக்கள் கரம் விரித்து
ஜனங்களுக்காய் கதறணுமே

தேவ கதறுகிறேன்
தேசத்தின் மேல் மனமிரங்கும்
தேவ கதறுகிறேன்
தேசத்தின் மேல் மனமிரங்கும்

எழுப்புதல் என் இந்தியாவில்
என் கண்கள் காண வேண்டும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!