இயேசுவாலே பிடிக்கப்பட்டவன் / Eyesuvaalae Pidikkapattavan / Yesuvale Pidikkappattavan

இயேசுவாலே பிடிக்கப்பட்டவன் / Eyesuvaalae Pidikkapattavan / Yesuvale Pidikkappattavan

இயேசுவாலே பிடிக்கப்பட்டவன்
அவர் இரத்ததாலே கழுவப்பட்டவன் நான்
இயேசுவாலே பிடிக்கப்பட்டவன்
அவர் இரத்ததாலே கழுவப்பட்டவன்

எனக்கென்று எதுவுமில்லை
இப்பூமி சொந்தமில்ல
எனக்கென்று எதுவுமில்லை
இப்பூமி சொந்தமில்ல

எல்லாமே இயேசு என் இயேசு
எல்லாம் இயேசு இயேசு இயேசு
எல்லாம் இயேசு இயேசு இயேசு

1
பரலோகம் தாய்வீடு
அதைத் தேடி நீ ஓடு
பரலோகம் தாய்வீடு
அதைத் தேடி நீ ஓடு

ஒருவரும் அழிந்து போகாமலே
ஒருவரும் அழிந்து போகாமலே

தாயகம் வர வேண்டும் தப்பாமலே
தாயகம் வர வேண்டும் தப்பாமலே

இயேசுவாலே பிடிக்கப்பட்டவன்
அவர் இரத்ததாலே கழுவப்பட்டவன்
எனக்கென்று எதுவுமில்லை
இப்பூமி சொந்தமில்ல
எல்லாமே இயேசு என் இயேசு
எல்லாம் இயேசு இயேசு இயேசு

2
அந்தகார இருளினின்று
ஆச்சரிய ஒளிக்கழைத்தார்
அந்தகார இருளினின்று
ஆச்சரிய ஒளிக்கழைத்தார்

அழைத்தவர் புண்ணியங்கள் அறிவித்திட
அழைத்தவர் புண்ணியங்கள் அறிவித்திட

இந்த அடிமையை தெரிந்தெடுத்தார்
இந்த அடிமையை தெரிந்தெடுத்தார்

இயேசுவாலே பிடிக்கப்பட்டவன்
அவர் இரத்ததாலே கழுவப்பட்டவன்
எனக்கென்று எதுவுமில்லை
இப்பூமி சொந்தமில்ல
எல்லாமே இயேசு என் இயேசு
எல்லாம் இயேசு இயேசு இயேசு

3
இலாபமான அனைத்தையுமே
நஷ்டமென்று கருதுகின்றேன்
இலாபமான அனைத்தையுமே
நஷ்டமென்று கருதுகின்றேன்

இயேசுவை அறிகின்ற தாகத்தினால் என்
இயேசுவை அறிகின்ற தாகத்தினால்

எல்லாமே இழந்து விட்டேன் நான்
எல்லாமே இழந்து விட்டேன்

இயேசுவாலே பிடிக்கப்பட்டவன்
அவர் இரத்ததாலே கழுவப்பட்டவன்
எனக்கென்று எதுவுமில்லை
இப்பூமி சொந்தமில்ல
எல்லாமே இயேசு என் இயேசு
எல்லாம் இயேசு இயேசு இயேசு

4
பின்னானவை மறந்தேன்
முன்னானவை நாடினேன்
பின்னானவை மறந்தேன்
முன்னானவை நாடினேன்

என் நேசர் தருகின்ற பரிசுக்காக
என் நேசர் தருகின்ற பரிசுக்காக

இலக்கை நோக்கித் தொடருகின்றேன்
இலக்கை நோக்கித் தொடருகின்றேன்

இயேசுவாலே பிடிக்கப்பட்டவன்
அவர் இரத்ததாலே கழுவப்பட்டவன்
எனக்கென்று எதுவுமில்லை
இப்பூமி சொந்தமில்ல
எல்லாமே இயேசு என் இயேசு
எல்லாம் இயேசு இயேசு இயேசு

5
நீதியை விரும்புகிறேன்
அக்கிரமம் வெறுக்கிறேன்
நீதியை விரும்புகிறேன்
அக்கிரமம் வெறுக்கிறேன்

ஆனந்த தைல அபிஷேகத்தால்
ஆனந்த தைல அபிஷேகத்தால்

அனுதினம் நிரம்புகிறேன்
அனுதினம் நிரம்புகிறேன்

இயேசுவாலே பிடிக்கப்பட்டவன்
அவர் இரத்ததாலே கழுவப்பட்டவன்
எனக்கென்று எதுவுமில்லை
இப்பூமி சொந்தமில்ல
எல்லாமே இயேசு என் இயேசு
எல்லாம் இயேசு இயேசு இயேசு

6
பாடுகள் அநுபவிப்பேன்
பரலோக தேவனுக்காய்
பாடுகள் அநுபவிப்பேன்
பரலோக தேவனுக்காய்

கிறிஸ்துவின் மகிமை வெளிப்படும் நாளில்
கிறிஸ்துவின் மகிமை வெளிப்படும் நாளில்

களிர்கூர்ந்து மகிழ்ந்திருப்பேன் நான்
களிர்கூர்ந்து மகிழ்ந்திருப்பேன்

இயேசுவாலே பிடிக்கப்பட்டவன்
அவர் இரத்ததாலே கழுவப்பட்டவன்
எனக்கென்று எதுவுமில்லை
இப்பூமி சொந்தமில்ல
எல்லாமே இயேசு என் இயேசு
எல்லாம் இயேசு இயேசு இயேசு

எல்லாம் இயேசு இயேசு இயேசு

அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!