எத்தனை பாடுகள் / Eththanai Paadugal / Eththanai Padugal / Ethanai Paadugal / Ethanai Padugal

எத்தனை பாடுகள் / Eththanai Paadugal / Eththanai Padugal / Ethanai Paadugal / Ethanai Padugal

எத்தனை பாடுகள் எத்தனை வேதனைகள்
என்னை நெருக்கி அமிழ்த்தும் போது
எத்தனை பாடுகள் எத்தனை வேதனைகள்
என்னை நெருக்கி அமிழ்த்தும் போது

நேசரே நீர் என்னை காண்கின்ற தேவன்
உம்மை என்றும் நம்பியுள்ளேன்
நேசரே நீர் என்னை காண்கின்ற தேவன்
உம்மை என்றும் நம்பியுள்ளேன்

எத்தனை பாடுகள் எத்தனை வேதனைகள்
என்னை நெருக்கி அமிழ்த்தும் போது

1
வாழ்விலே தோல்விகள் என்னை சூழும் போது
மனம் தளராதே என்றுரைத்தீரே
வாழ்விலே தோல்விகள் என்னை சூழும் போது
மனம் தளராதே என்றுரைத்தீரே

கைவிட மாட்டேன் உயர்த்துவேன் என்றீர்
உம்மை என்றும் நம்பியுள்ளேன்
கைவிட மாட்டேன் உயர்த்துவேன் என்றீர்
உம்மை என்றும் நம்பியுள்ளேன்

எத்தனை பாடுகள் எத்தனை வேதனைகள்
என்னை நெருக்கி அமிழ்த்தும் போது

2
நம்பினோரெல்லாம் என்னை மறந்த போதும்
நான் உன்னை மறவேன் என்றுரைத்தீரே
நம்பினோரெல்லாம் என்னை மறந்த போதும்
நான் உன்னை மறவேன் என்றுரைத்தீரே

ஏற்ற நேரத்தில் உயர்த்துவேன் என்றீர்
உம்மை என்றும் நம்பியுள்ளேன்
ஏற்ற நேரத்தில் உயர்த்துவேன் என்றீர்
உம்மை என்றும் நம்பியுள்ளேன்

எத்தனை பாடுகள் எத்தனை வேதனைகள்
என்னை நெருக்கி அமிழ்த்தும் போது
எத்தனை பாடுகள் எத்தனை வேதனைகள்
என்னை நெருக்கி அமிழ்த்தும் போது

நேசரே நீர் என்னை காண்கின்ற தேவன்
உம்மை என்றும் நம்பியுள்ளேன்
நேசரே நீர் என்னை காண்கின்ற தேவன்
உம்மை என்றும் நம்பியுள்ளேன்

எத்தனை பாடுகள் எத்தனை வேதனைகள்
என்னை நெருக்கி அமிழ்த்தும் போது

எத்தனை பாடுகள் / Eththanai Paadugal / Eththanai Padugal / Ethanai Paadugal / Ethanai Padugal | S. SAMUEL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!