இரத்த சாட்சிக் கூட்டம் சத்திய பாதையில் / Eraththa Saatchi Kootam Sathiya Paadhaiyil / Eraththa Saatchi Kootam Sathiya Paathaiyil

இரத்த சாட்சிக் கூட்டம் சத்திய பாதையில் / Eraththa Saatchi Kootam Sathiya Paadhaiyil / Eraththa Saatchi Kootam Sathiya Paathaiyil

இரத்த சாட்சிக் கூட்டம் சத்திய பாதையில் / Eraththa Saatchi Kootam Sathiya Paadhaiyil / Eraththa Saatchi Kootam Sathiya Paathaiyil / Eraththa Satchi Kootam Sathiya Padhaiyil / Eraththa Satchi Kootam Sathiya Pathaiyil / Ratha Saatchi Kootam Sathiya Paadhaiyil / Ratha Saatchi Kootam Sathiya Paathaiyil / Ratha Satchi Kootam Sathiya Padhaiyil / Raththa Satchi Kootam Sathiya Pathaiyil

1
இரத்த சாட்சிக் கூட்டம் சத்திய பாதையில்
நித்தம் தம்மைத் தத்தம் செய்து வீர சேவையில்

ஜீவன் சுகம் பெலன் யாவையும் ஈந்ததால்
சுத்த சுவிசேஷம் ஓங்குதே
ஜீவன் சுகம் பெலன் யாவையும் ஈந்ததால்
சுத்த சுவிசேஷம் ஓங்குதே

போர் வீரரே பூமி மாளுதே பாய்ந்து
செல்லுவீர் நம் இயேசுவின் பின்னே
போர் வீரரே பூமி மாளுதே பாய்ந்து
செல்லுவீர் நம் இயேசுவின் பின்னே

தேவ ராஜ்ஜியம் ஓங்கவே
பாவ மக்கள் மீளவே தியாக
பரிசுத்தராய் சேவை செய்குவோம்
தேவ ராஜ்ஜியம் ஓங்கவே
பாவ மக்கள் மீளவே தியாக
பரிசுத்தராய் சேவை செய்குவோம்

2
ஜாதி மதபேதம் முற்றும் நீங்கிட
ஜோதியாய்ப் பிறந்து லோகப் பாவம் போக்கிட

கல்வாரியில் மரித்தே உயித்தெழுந்த
கர்த்தரின் நற்செய்தி சாற்றுவோம்
கல்வாரியில் மரித்தே உயித்தெழுந்த
கர்த்தரின் நற்செய்தி சாற்றுவோம்

போர் வீரரே பூமி மாளுதே பாய்ந்து
செல்லுவீர் நம் இயேசுவின் பின்னே
போர் வீரரே பூமி மாளுதே பாய்ந்து
செல்லுவீர் நம் இயேசுவின் பின்னே

தேவ ராஜ்ஜியம் ஓங்கவே
பாவ மக்கள் மீளவே தியாக
பரிசுத்தராய் சேவை செய்குவோம்
தேவ ராஜ்ஜியம் ஓங்கவே
பாவ மக்கள் மீளவே தியாக
பரிசுத்தராய் சேவை செய்குவோம்

3
நாடு நகரமோ காடு மலையோ
நாடித் தேடி ஓடியே நல் ஊழியம் செய்வோம்

மாண்டழியும் மக்கள் மேல் மனதுருகி
கண்டறிந்த சாட்சி கூறுவோம்
மாண்டழியும் மக்கள் மேல் மனதுருகி
கண்டறிந்த சாட்சி கூறுவோம்

போர் வீரரே பூமி மாளுதே பாய்ந்து
செல்லுவீர் நம் இயேசுவின் பின்னே
போர் வீரரே பூமி மாளுதே பாய்ந்து
செல்லுவீர் நம் இயேசுவின் பின்னே

தேவ ராஜ்ஜியம் ஓங்கவே
பாவ மக்கள் மீளவே தியாக
பரிசுத்தராய் சேவை செய்குவோம்
தேவ ராஜ்ஜியம் ஓங்கவே
பாவ மக்கள் மீளவே தியாக
பரிசுத்தராய் சேவை செய்குவோம்

4
தாகமோ பசியோ நோக்கிடாமலே
லோக இன்ப துன்பமோ நெருங்கிடாமலே

முன் வைத்த காலையும் பின் வைத்திடாமலே
இன்னமும் முன்னேறி சேவிப்போம்
முன் வைத்த காலையும் பின் வைத்திடாமலே
இன்னமும் முன்னேறி சேவிப்போம்

போர் வீரரே பூமி மாளுதே பாய்ந்து
செல்லுவீர் நம் இயேசுவின் பின்னே
போர் வீரரே பூமி மாளுதே பாய்ந்து
செல்லுவீர் நம் இயேசுவின் பின்னே

தேவ ராஜ்ஜியம் ஓங்கவே
பாவ மக்கள் மீளவே தியாக
பரிசுத்தராய் சேவை செய்குவோம்
தேவ ராஜ்ஜியம் ஓங்கவே
பாவ மக்கள் மீளவே தியாக
பரிசுத்தராய் சேவை செய்குவோம்

5
உன்னத அழைப்பை என்றும் காத்திட
ஊக்கமாய் உறுதியாய் தகுதி பெற்றிட

ஆவியிலே அனலாய் நிலை நின்றிட
ஆண்டவர் அருள் பொழிகுவார்
ஆவியிலே அனலாய் நிலை நின்றிட
ஆண்டவர் அருள் பொழிகுவார்

போர் வீரரே பூமி மாளுதே பாய்ந்து
செல்லுவீர் நம் இயேசுவின் பின்னே
போர் வீரரே பூமி மாளுதே பாய்ந்து
செல்லுவீர் நம் இயேசுவின் பின்னே

தேவ ராஜ்ஜியம் ஓங்கவே
பாவ மக்கள் மீளவே தியாக
பரிசுத்தராய் சேவை செய்குவோம்
தேவ ராஜ்ஜியம் ஓங்கவே
பாவ மக்கள் மீளவே தியாக
பரிசுத்தராய் சேவை செய்குவோம்

6
சுத்த ஜீவியம் நற்சாட்சி பெறுவோம்
சத்திய வழி நடக்கும் பக்தி நாடுவோம்

வாக்கு வரம் வல்லமை அடைந்திடுவோம்
வல்ல விசுவாச சேவையில்
வாக்கு வரம் வல்லமை அடைந்திடுவோம்
வல்ல விசுவாச சேவையில்

போர் வீரரே பூமி மாளுதே பாய்ந்து
செல்லுவீர் நம் இயேசுவின் பின்னே
போர் வீரரே பூமி மாளுதே பாய்ந்து
செல்லுவீர் நம் இயேசுவின் பின்னே

தேவ ராஜ்ஜியம் ஓங்கவே
பாவ மக்கள் மீளவே தியாக
பரிசுத்தராய் சேவை செய்குவோம்
தேவ ராஜ்ஜியம் ஓங்கவே
பாவ மக்கள் மீளவே தியாக
பரிசுத்தராய் சேவை செய்குவோம்

7
இயேசுவின் பின்னே ஓடிடுவோமே
இயேசுவுக்காய் ஜீவன் வைத்திடுவோமே நாம்

ஆதிப்பிதாக்களுடன் ரத்த சாட்சிகள்
ஆர்ப்பரித்துக் கூடி வாழுவோம்
ஆதிப்பிதாக்களுடன் ரத்த சாட்சிகள்
ஆர்ப்பரித்துக் கூடி வாழுவோம்

போர் வீரரே பூமி மாளுதே பாய்ந்து
செல்லுவீர் நம் இயேசுவின் பின்னே
போர் வீரரே பூமி மாளுதே பாய்ந்து
செல்லுவீர் நம் இயேசுவின் பின்னே

தேவ ராஜ்ஜியம் ஓங்கவே
பாவ மக்கள் மீளவே தியாக
பரிசுத்தராய் சேவை செய்குவோம்
தேவ ராஜ்ஜியம் ஓங்கவே
பாவ மக்கள் மீளவே தியாக
பரிசுத்தராய் சேவை செய்குவோம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!