இரத்தம் ஜெயம் இரத்தம் ஜெயம் / Eratham Jeyam Eratham Jeyam / Iratham Jeyam Iratham Jeyam / Ratham Jeyam Ratham Jeyam

இரத்தம் ஜெயம் இரத்தம் ஜெயம் / Eratham Jeyam Eratham Jeyam / Iratham Jeyam Iratham Jeyam / Ratham Jeyam Ratham Jeyam

இரத்தம் ஜெயம் இரத்தம் ஜெயம்
இரத்தம் ஜெயம் இரத்தம் ஜெயம்

கல்வாரி இயேசவின் இரத்தம் ஜெயம்
காருண்ய தேவனின் இரத்தம் ஜெயம்
கல்வாரி இயேசவின் இரத்தம் ஜெயம்
காருண்ய தேவனின் இரத்தம் ஜெயம்

இரத்தம் ஜெயம் இரத்தம் ஜெயம்
இரத்தம் ஜெயம் இரத்தம் ஜெயம்

கல்வாரி இயேசவின் இரத்தம் ஜெயம்
காருண்ய தேவனின் இரத்தம் ஜெயம்

1
எதிரியை துரத்திடும் இரத்தம் ஜெயம்
எந்நாளும் சுகம் தரும் இரத்தம் ஜெயம்
எதிரியை துரத்திடும் இரத்தம் ஜெயம்
எந்நாளும் சுகம் தரும் இரத்தம் ஜெயம்

அதிகாரம் தந்திடும் இரத்தம் ஜெயம்
அதிகாரம் தந்திடும் இரத்தம் ஜெயம்

அதிசயம் செய்திடும் இரத்தம் ஜெயம்
அதிசயம் செய்திடும் இரத்தம் ஜெயம்

இரத்தம் ஜெயம் இரத்தம் ஜெயம்
இரத்தம் ஜெயம் இரத்தம் ஜெயம்

கல்வாரி இயேசவின் இரத்தம் ஜெயம்
காருண்ய தேவனின் இரத்தம் ஜெயம்

2
பாவங்கள் போக்கிடும் இரத்தம் ஜெயம்
பரிசுத்தமாக்கிடும் இரத்தம் ஜெயம்
பாவங்கள் போக்கிடும் இரத்தம் ஜெயம்
பரிசுத்தமாக்கிடும் இரத்தம் ஜெயம்

சாபங்கள் நீக்கிடும் இரத்தம் ஜெயம்
சாபங்கள் நீக்கிடும் இரத்தம் ஜெயம்

சமாதானம் தந்திடும் இரத்தம் ஜெயம் நமக்கு
சமாதானம் தந்திடும் இரத்தம் ஜெயம்

இரத்தம் ஜெயம் இரத்தம் ஜெயம்
இரத்தம் ஜெயம் இரத்தம் ஜெயம்

கல்வாரி இயேசவின் இரத்தம் ஜெயம்
காருண்ய தேவனின் இரத்தம் ஜெயம்

3
விடுதலை தருகின்ற இரத்தம் ஜெயம்
வெற்றிமேல் வெற்றிதரும் இரத்தம் ஜெயம்
விடுதலை தருகின்ற இரத்தம் ஜெயம்
வெற்றிமேல் வெற்றிதரும் இரத்தம் ஜெயம்

பெலவீனம் நீக்கிடும் இரத்தம் ஜெயம்
பெலவீனம் நீக்கிடும் இரத்தம் ஜெயம்

பெலவானாய் மாற்றிடும் இரத்தம் ஜெயம்
பெலவானாய் மாற்றிடும் இரத்தம் ஜெயம்

இரத்தம் ஜெயம் இரத்தம் ஜெயம்
இரத்தம் ஜெயம் இரத்தம் ஜெயம்

கல்வாரி இயேசவின் இரத்தம் ஜெயம்
காருண்ய தேவனின் இரத்தம் ஜெயம்

4
நமக்காய் பரிந்துபேசும் இரத்தம் ஜெயம்
நாள்தோறும் பாதுகாக்கும் இரத்தம் ஜெயம்
நமக்காய் பரிந்துபேசும் இரத்தம் ஜெயம்
நாள்தோறும் பாதுகாக்கும் இரத்தம் ஜெயம்

நீதிமானாக்கிடும் இரத்தம் ஜெயம்
நீதிமானாக்கிடும் இரத்தம் ஜெயம்

நித்திய ஜீவன் தரும் இரத்தம் ஜெயம்
நித்திய ஜீவன் தரும் இரத்தம் ஜெயம்

இரத்தம் ஜெயம் இரத்தம் ஜெயம்
இரத்தம் ஜெயம் இரத்தம் ஜெயம்

கல்வாரி இயேசவின் இரத்தம் ஜெயம்
காருண்ய தேவனின் இரத்தம் ஜெயம்

5
பிரிவனை நீக்கிடும் இரத்தம் ஜெயம்
பிளவுகள் போக்கிடும் இரத்தம் ஜெயம்
பிரிவனை நீக்கிடும் இரத்தம் ஜெயம்
பிளவுகள் போக்கிடும் இரத்தம் ஜெயம்

ஒப்புரவாக்கிடும் இரத்தம் ஜெயம்
ஒப்புரவாக்கிடும் இரத்தம் ஜெயம்

ஒருமனமாக்கிடும் இரத்தம் ஜெயம்
ஒருமனமாக்கிடும் இரத்தம் ஜெயம்

இரத்தம் ஜெயம் இரத்தம் ஜெயம்
இரத்தம் ஜெயம் இரத்தம் ஜெயம்

கல்வாரி இயேசவின் இரத்தம் ஜெயம்
காருண்ய தேவனின் இரத்தம் ஜெயம்

6
குற்றமில்லா இயேசுவின் இரத்தம் ஜெயம்
குறைகளை போக்கிடும் இரத்தம் ஜெயம்
குற்றமில்லா இயேசுவின் இரத்தம் ஜெயம்
குறைகளை போக்கிடும் இரத்தம் ஜெயம்

விலையேறப் பெற்ற இரத்தம் ஜெயம்
விலையேறப் பெற்ற இரத்தம் ஜெயம்

விண்ணகம் நடத்திடும் இரத்தம் ஜெயம்
விண்ணகம் நடத்திடும் இரத்தம் ஜெயம்

இரத்தம் ஜெயம் இரத்தம் ஜெயம்
இரத்தம் ஜெயம் இரத்தம் ஜெயம்

கல்வாரி இயேசவின் இரத்தம் ஜெயம்
காருண்ய தேவனின் இரத்தம் ஜெயம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!