எப்போதும் என் / Eppodhum En Munne / Eppothum En Munne / Eppothum En Munnae

எப்போதும் என் / Eppodhum En Munne / Eppothum En Munne / Eppothum En Munnae

எப்போதும் என் முன்னே

உம்மைத்தான் நிறுத்தியுள்ளேன்
எப்போதும் என் முன்னே
உம்மைத்தான் நிறுத்தியுள்ளேன்

என் மேய்ப்பர் நீர்தானையா

குறை ஒன்றும் எனக்கில்லையே
என் மேய்ப்பர் நீர்தானையா

குறை ஒன்றும் எனக்கில்லையே

என் நேசரே என் மேய்ப்பரே

என் நேசரே என் மேய்ப்பரே
எப்போதும் நீர்தானையா

என் முன்னே நீர்தானையா

1
உம் இல்லம் ஆனந்தம்
பரிபூரண ஆனந்தம்
உம் இல்லம் ஆனந்தம்
பரிபூரண ஆனந்தம்

பேரின்பம் நீர்தானையா
நிரந்தர பேரின்பமே
பேரின்பம் நீர்தானையா
நிரந்தர பேரின்பமே

என் நேசரே என் மேய்ப்பரே 

என் நேசரே என் மேய்ப்பரே
எப்போதும் நீர்தானையா

என் முன்னே நீர்தானையா

2
என் இதயம் மகிழ்கின்றது

உடலும் இளைப்பாறுது 

என் இதயம் மகிழ்கின்றது

உடலும் இளைப்பாறுது

எனைக் காக்கும் தகப்பன் நீரே

பரம்பரைச் சொத்தும் நீரே
எனைக் காக்கும் தகப்பன் நீரே

பரம்பரைச் சொத்தும் நீரே

என் நேசரே என் மேய்ப்பரே 

என் நேசரே என் மேய்ப்பரே
எப்போதும் நீர்தானையா

என் முன்னே நீர்தானையா

3
என் செல்வம் என் தாகம்

எல்லாமே நீர்தானையா
என் செல்வம் என் தாகம்

எல்லாமே நீர்தானையா


எனக்குள்ளே வாழ்கின்றீர்

அசைவுற விடமாட்டீர்
எனக்குள்ளே வாழ்கின்றீர்

அசைவுற விடமாட்டீர்

என் நேசரே என் மேய்ப்பரே 

என் நேசரே என் மேய்ப்பரே
எப்போதும் நீர்தானையா

என் முன்னே நீர்தானையா

4
கல்வாரி எனக்காக

காயங்கள் எனக்காக
கல்வாரி எனக்காக

காயங்கள் எனக்காக


திரு இரத்தம் எனக்காக

சிந்தியே ஜீவன் தந்தீர்
திரு இரத்தம் எனக்காக

சிந்தியே ஜீவன் தந்தீர்

என் நேசரே என் மேய்ப்பரே

என் நேசரே என் மேய்ப்பரே
எப்போதும் நீர்தானையா

என் முன்னே நீர்தானையா

என் மேய்ப்பர் நீர்தானையா
குறைவொன்றும் எனக்கில்லையே
என் மேய்ப்பர் நீர்தானையா
குறைவொன்றும் எனக்கில்லையே

பேரின்பம் நீர்தானையா

நிரந்தர பேரின்பமே
பேரின்பம் நீர்தானையா

நிரந்தர பேரின்பமே

என் நேசரே என் மேய்ப்பரே 

என் நேசரே என் மேய்ப்பரே
எப்போதும் நீர்தானையா

என் முன்னே நீர்தானையா

என் நேசரே என் மேய்ப்பரே

என் நேசரே என் மேய்ப்பரே
எப்போதும் நீர்தானையா

என் முன்னே நீர்தானையா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!