எப்படி நான் பாடுவேன் / Eppadi Naan Paaduven / Yeppadi Naan Paaduven / Eppadi Naan Paaduvaen

எப்படி நான் பாடுவேன் / Eppadi Naan Paaduven / Yeppadi Naan Paaduven / Eppadi Naan Paaduvaen

எப்படி நான் பாடுவேன்
என்ன சொல்லி நான் துதிப்பேன் ஐயா
எப்படி நான் பாடுவேன்
என்ன சொல்லி நான் துதிப்பேன்

1
இரத்தம் சிந்தி மீட்டவரே
இரக்கம் நிறைந்தவரே
இரத்தம் சிந்தி மீட்டவரே
இரக்கம் நிறைந்தவரே

ஐயா
இரக்கம் நிறைந்தவரே
ஐயா
இரக்கம் நிறைந்தவரே

எப்படி நான் பாடுவேன்
என்ன சொல்லி நான் துதிப்பேன் ஐயா
எப்படி நான் பாடுவேன்
என்ன சொல்லி நான் துதிப்பேன்

2
அபிஷேகித்து அணைப்பவரே
ஆறுதல் நாயகனே
அபிஷேகித்து அணைப்பவரே
ஆறுதல் நாயகனே

ஐயா
ஆறுதல் நாயகனே
ஐயா
ஆறுதல் நாயகனே

எப்படி நான் பாடுவேன்
என்ன சொல்லி நான் துதிப்பேன் உம்மை
எப்படி நான் பாடுவேன்
என்ன சொல்லி நான் துதிப்பேன்

3
உந்தன் பாதம் அமர்ந்திருந்து
ஓயாமல் முத்தம் செய்கிறேன்
உந்தன் பாதம் அமர்ந்திருந்து
ஓயாமல் முத்தம் செய்கிறேன்

ஐயா
ஓயாமல் முத்தம் செய்கிறேன்
ஐயா
ஓயாமல் முத்தம் செய்கிறேன்

எப்படி நான் பாடுவேன்
என்ன சொல்லி நான் துதிப்பேன் உம்மை
எப்படி நான் பாடுவேன்
என்ன சொல்லி நான் துதிப்பேன்

4
என்னை விட்டு எடுபடாத
நல்ல பங்கு நீர்தானையா
என்னை விட்டு எடுபடாத
நல்ல பங்கு நீர்தானையா

நல்ல பங்கு நீர்தானையா
நல்ல பங்கு நீர்தானையா

எப்படி நான் பாடுவேன்
என்ன சொல்லி நான் துதிப்பேன் ஐயா
எப்படி நான் பாடுவேன்
என்ன சொல்லி நான் துதிப்பேன்

5
வருகையில் எடுத்துக் கொள்வீர்
கூடவே வைத்துக் கொள்வீர்
வருகையில் எடுத்துக் கொள்வீர்
கூடவே வைத்துக் கொள்வீர்

என்னை
கூடவே வைத்துக் கொள்வீர்
என்னை
கூடவே வைத்துக் கொள்வீர்

எப்படி நான் பாடுவேன்
என்ன சொல்லி நான் துதிப்பேன் உம்மை
எப்படி நான் பாடுவேன்
என்ன சொல்லி நான் துதிப்பேன்

6
உளையான சேற்றினின்று
தூக்கி எடுத்தவரே
உளையான சேற்றினின்று
தூக்கி எடுத்தவரே

தூக்கி எடுத்தவரே
தூக்கி எடுத்தவரே

எப்படி நான் பாடுவேன்
என்ன சொல்லி நான் துதிப்பேன் ஐயா
எப்படி நான் பாடுவேன்
என்ன சொல்லி நான் துதிப்பேன்

7
உந்தன் நாமம் உயர்த்திடுவேன்
உம் விருப்பம் செய்திடுவேன்
உந்தன் நாமம் உயர்த்திடுவேன்
உம் விருப்பம் செய்திடுவேன்

உம் விருப்பம் செய்திடுவேன்
உம் விருப்பம் செய்திடுவேன்

எப்படி நான் பாடுவேன்
என்ன சொல்லி நான் துதிப்பேன் உம்மை
எப்படி நான் பாடுவேன்
என்ன சொல்லி நான் துதிப்பேன்

அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா ஆமென்
அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா ஆமென்

அல்லேலூயா ஆமென்

எப்படி நான் பாடுவேன் / Eppadi Naan Paaduven / Yeppadi Naan Paaduven / Eppadi Naan Paaduvaen | S. J. Berchmans

எப்படி நான் பாடுவேன் / Eppadi Naan Paaduven / Yeppadi Naan Paaduven / Eppadi Naan Paaduvaen | Gabriel Thomasraj / Apostolic Christian Assembly (ACA), Avadi Ministry, Avadi, Tamil Nadu, India | S. J. Berchmans

எப்படி நான் பாடுவேன் / Eppadi Naan Paaduven / Yeppadi Naan Paaduven / Eppadi Naan Paaduvaen | Gabriel Thomasraj / Apostolic Christian Assembly (ACA), Avadi Ministry, Avadi, Tamil Nadu, India | S. J. Berchmans

எப்படி நான் பாடுவேன் / Eppadi Naan Paaduven / Yeppadi Naan Paaduven / Eppadi Naan Paaduvaen | Gershom Samuel / Jehovah Nissi A. G. Chapel (JNAG Chapel), Nagercoil, Kanyakumari, Tamil Nadu, India | S. J. Berchmans

எப்படி நான் பாடுவேன் / Eppadi Naan Paaduven / Yeppadi Naan Paaduven / Eppadi Naan Paaduvaen | Sam Hudson Moses | S. J. Berchmans

எப்படி நான் பாடுவேன் / Eppadi Naan Paaduven / Yeppadi Naan Paaduven / Eppadi Naan Paaduvaen | S. J. Berchmans

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!