என்னோடு கூட நீங்க இருக்கணும் | Ennodu Kooda Neenga Irukanum / Ennodu Kooda Neenga Irukkanum

என்னோடு கூட நீங்க இருக்கணும் | Ennodu Kooda Neenga Irukanum / Ennodu Kooda Neenga Irukkanum

என்னோடு கூட நீங்க இருக்கணும்
என் ஜீவன் பிரியும் நாள் வரையில்
என்னோடு கூட நீங்க இருக்கணும்
என் ஜீவன் பிரியும் நாள் வரையில்

என் கூடவே நீங்க இருக்கணும்
என் கூடவே நீங்க இருக்கணும்

உயிருள்ள நாட்களெல்லாம்
உம்மோடு நடக்கணும்
உயிருள்ள நாட்களெல்லாம்
உம்மோடு நடக்கணும்

இயேசையா எந்தன் இயேசையா
இயேசையா எந்தன் இயேசையா

என்னோடு கூட நீங்க இருக்கணும்
என் ஜீவன் பிரியும் நாள் வரையில்

1
என் கரம் பிடித்தவர் நீர்தான்
உம்மைத்தான் நம்பி வாழ்கின்றேன்
என் கரம் பிடித்தவர் நீர்தான்
உம்மைத்தான் நம்பி வாழ்கின்றேன்

யாருண்டு எனக்கு உம்மைத்தவிர
யாருண்டு எனக்கு உம்மைத்தவிர

என் கூடவே நீங்க இருக்கணும்
என் கூடவே நீங்க இருக்கணும்

உயிருள்ள நாட்களெல்லாம்
உம்மோடு நடக்கணும்
உயிருள்ள நாட்களெல்லாம்
உம்மோடு நடக்கணும்

இயேசையா எந்தன் இயேசையா
இயேசையா எந்தன் இயேசையா

என்னோடு கூட நீங்க இருக்கணும்
என் ஜீவன் பிரியும் நாள் வரையில்

2
உன்னை விட்டு விலகிடேன் என்றீர்
கைவிட மாட்டேன் என்றீர்
உன்னை விட்டு விலகிடேன் என்றீர்
கைவிட மாட்டேன் என்றீர்

உயிருள்ள வரையில் என்னோடு இருப்பீர்
உயிருள்ள வரையில் என்னோடு இருப்பீர்

என் கூடவே நீங்க இருக்கணும்
என் கூடவே நீங்க இருக்கணும்

உயிருள்ள நாட்களெல்லாம்
உம்மோடு நடக்கணும்
உயிருள்ள நாட்களெல்லாம்
உம்மோடு நடக்கணும்

இயேசையா எந்தன் இயேசையா
இயேசையா எந்தன் இயேசையா

என்னோடு கூட நீங்க இருக்கணும்
என் ஜீவன் பிரியும் நாள் வரையில்

3
அழைத்தவர் நடத்திச் செல்லுவீர்
அந்நாளில் கரை சேர்த்திடுவீர்
அழைத்தவர் நடத்திச் செல்லுவீர்
அந்நாளில் கரை சேர்த்திடுவீர்

ஆசையோடு நான் தொடர்ந்து ஓடுவேன்
ஆசையோடு நான் தொடர்ந்து ஓடுவேன்

என் கூடவே நீங்க இருக்கணும்
என் கூடவே நீங்க இருக்கணும்

உயிருள்ள நாட்களெல்லாம்
உம்மோடு நடக்கணும்
உயிருள்ள நாட்களெல்லாம்
உம்மோடு நடக்கணும்

இயேசையா எந்தன் இயேசையா
இயேசையா எந்தன் இயேசையா

என்னோடு கூட நீங்க இருக்கணும்
என் ஜீவன் பிரியும் நாள் வரையில்
என்னோடு கூட நீங்க இருக்கணும்
என் ஜீவன் பிரியும் நாள் வரையில்

என்னோடு கூட நீங்க இருக்கணும் | Ennodu Kooda Neenga Irukanum / Ennodu Kooda Neenga Irukkanum | R. Reegan Gomez | Alwyn M. | R. Reegan Gomez / Jesus With Us Kovilpatti, Sevvalpatti, Kovilpatti, Thoothukudi (Tuticorin), Tamil Nadu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!