என்னோடிரும் மா நேச கர்த்தரே / Ennodirum Maa Nesa Kartthare / Ennodirum Ma Nesa Karthare / Ennodirum Maa Nesa Kartharae

என்னோடிரும் மா நேச கர்த்தரே / Ennodirum Maa Nesa Kartthare / Ennodirum Ma Nesa Karthare / Ennodirum Maa Nesa Kartharae

1
என்னோடிரும் மா நேச கர்த்தரே
வெளிச்சம் மங்கி இருட்டாயிற்றே
மற்றோர் சகாயம் அற்ற போதிலும்
நீங்கா ஒத்தாசை நீர் என்னோடிரும்

2
நீர்மேல் குமிழிபோல் என் ஆயுசும்
இம்மையின் இன்ப வாழ்வும் நீங்கிடும்
கண் கண்ட யாவும் மாறி வாடிடும்
மாறாத கர்த்தர் நீர் என்னோடிரும்

3
நியாயம் தீர்ப்போராக என்னண்டை
வராமல் சாந்தம் தயை கிருபை
நிறைந்த மீட்பராக சேர்ந்திடும்
நீர் பாவி நேசரே என்னோடிரும்

4
நீர் கூட நின்று அருள் புரியும்
பிசாசின் கண்ணிக்கு நான் தப்பவும்
என் துணைநீர், என் தஞ்சமாயிரும்
இக்கட்டில் எல்லாம் நீர் என்னோடிரும்

5
நீர் ஆசீர்வதித்தால் கண்ணீர் விடேன்
நீரே என்னோடிருந்தால் அஞ்சிடேன்
சாவே, எங்கே உன் கூரும் ஜெயமும்
நான் உம்மால் வெல்ல நீர் என்னோடிரும்

6
நான் சாகும் அந்தகார நேரத்தில்
உம் சிலுவையைக் காட்டும் சாகையில்
விண் ஜோதி வீசி இருள் நீக்கிடும்
வாழ்நாள் சாங்காலிலும் என்னோடிரும்

என்னோடிரும் மா நேச கர்த்தரே / Ennodirum Maa Nesa Kartthare / Ennodirum Ma Nesa Karthare / Ennodirum Maa Nesa Kartharae | D. G. S. Dhinakaran

என்னோடிரும் மா நேச கர்த்தரே / Ennodirum Maa Nesa Kartthare / Ennodirum Ma Nesa Karthare / Ennodirum Maa Nesa Kartharae | Stephen G. Rajkumar, Pratheep, Armstrong, Shobi Ashika

என்னோடிரும் மா நேச கர்த்தரே / Ennodirum Maa Nesa Kartthare / Ennodirum Ma Nesa Karthare / Ennodirum Maa Nesa Kartharae

என்னோடிரும் மா நேச கர்த்தரே / Ennodirum Maa Nesa Kartthare / Ennodirum Ma Nesa Karthare / Ennodirum Maa Nesa Kartharae | Hema John

என்னோடிரும் மா நேச கர்த்தரே / Ennodirum Maa Nesa Kartthare / Ennodirum Ma Nesa Karthare / Ennodirum Maa Nesa Kartharae | Holy Trinity Church Choir Fellowship / CSI Holy Trinity Church, Moovarasanpet, Chennai, Tamil Nadu, India

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!