எண்ணில் அடங்காத ஸ்தோத்திரம் தேவா / Ennil Adangatha Sthothiram Deva / Ennil Adangatha Sthothiram Theva

0
(0)

எண்ணில் அடங்காத ஸ்தோத்திரம் தேவா / Ennil Adangatha Sthothiram Deva / Ennil Adangatha Sthothiram Theva

எண்ணில் அடங்காத ஸ்தோத்திரம் தேவா
என்றென்றும் நான் பாடுவேன்
இந்நாள் வரை என் வாழ்விலே
நீர் செய்த நன்மைக்கே

எண்ணில் அடங்காத ஸ்தோத்திரம் தேவா
என்றென்றும் நான் பாடுவேன்

1
பூமியில் வாழ்கின்ற யாவும்
அதின் மேல் உள்ள ஆகாயமும்
வான்தூதர் சேனைகள் யாவும்
தேவா உம்மைப் போற்றுதே

எண்ணில் அடங்காத ஸ்தோத்திரம் தேவா
என்றென்றும் நான் பாடுவேன்

2
சூரிய சந்திரரோடே
சகல நட்சத்திர கூட்டமும்
ஆகாயப் பறவைகள் யாவும்
தேவா உம்மைப் போற்றுதே

எண்ணில் அடங்காத ஸ்தோத்திரம் தேவா
என்றென்றும் நான் பாடுவேன்

3
காட்டினில் வாழ்கின்ற யாவும்
கடும் காற்றும் பனித் தூறலும்
நாட்டினில் வாழ்கின்ற யாவும்
நாதா உம்மைப் போற்றுதே

எண்ணில் அடங்காத ஸ்தோத்திரம் தேவா
என்றென்றும் நான் பாடுவேன்

4
பாவ மனுக்குலம் யாவும்
தேவா உம் அன்பினை உணர்ந்தே
சிலுவையின் தியாகத்தைக் கண்டு
ஒயா துதி பாடுதே

எண்ணில் அடங்காத ஸ்தோத்திரம் தேவா
என்றென்றும் நான் பாடுவேன்

எண்ணில் அடங்காத ஸ்தோத்திரம் தேவா / Ennil Adangatha Sthothiram Deva / Ennil Adangatha Sthothiram Theva | D. Tennyson | L. S. Thyagarajan, S. Devairakkam Dharmaraj

எண்ணில் அடங்காத ஸ்தோத்திரம் தேவா / Ennil Adangatha Sthothiram Deva / Ennil Adangatha Sthothiram Theva | J. Jenica Jacob | D.Mervin Suresh | L. S. Thyagarajan, S. Devairakkam Dharmaraj

Did you like this?

Click on a star to rate it!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Thank You for Supporting Us to Support You!
Don`t copy text!