என்னை உணர்த்துவார் | Ennai Unarthuvaar / Ennai Unarththuvaar

என்னை உணர்த்துவார் | Ennai Unarthuvaar / Ennai Unarththuvaar

என்னை உணர்த்துவார்
என்னை நடத்துவார்
கண்மணிபோல் காத்தருளுவார்

என்னை உணர்த்துவார்
என்னை நடத்துவார்
கண்மணிபோல் காத்தருளுவார்

என்னை கண்டுபிடித்தார்
என்னை தூக்கி சுமக்கிறார்
என்னை கண்டுபிடித்தார்
என்னை தூக்கி சுமக்கிறார்

என்னை உணர்த்துவார்
என்னை நடத்துவார்
கண்மணிபோல் காத்தருளுவார்

என்னை உணர்த்துவார்
என்னை நடத்துவார்
கண்மணிபோல் காத்தருளுவார்

1
ஒரு கழுகினை போலவே
என்னை தூக்கி சுமப்பாரே
ஒரு கழுகினை போலவே
என்னை தூக்கி சுமப்பாரே

அவர் செட்டையின் மறைவிலே
என்னை காத்து கொள்வாரே
அவர் செட்டையின் மறைவிலே
என்னை காத்து கொள்வாரே

என்னை உணர்த்துவார்
என்னை நடத்துவார்
கண்மணிபோல் காத்தருளுவார்

என்னை உணர்த்துவார்
என்னை நடத்துவார்
கண்மணிபோல் காத்தருளுவார்

2
ஒரு தகப்பனை போலவே
தோளில் தூக்கி சுமப்பாரே
ஒரு தகப்பனை போலவே
தோளில் தூக்கி சுமப்பாரே

ஒரு தாயை போலவே
என்னை தேற்றி நடத்துவார்
ஒரு தாயை போலவே
என்னை தேற்றி நடத்துவார்

என்னை உணர்த்துவார்
என்னை நடத்துவார்
கண்மணிபோல் காத்தருளுவார்

என்னை உணர்த்துவார்
என்னை நடத்துவார்
கண்மணிபோல் காத்தருளுவார்

3
ஒரு மேய்ப்பனை போலவே
பசும்புல்லில் நடத்துவார்
ஒரு மேய்ப்பனை போலவே
பசும்புல்லில் நடத்துவார்

அவர் கோலும் தடியுமே
என்னை தேற்றி நடத்துமே
அவர் கோலும் தடியுமே
என்னை தேற்றி நடத்துமே

என்னை உணர்த்துவார்
என்னை நடத்துவார்
கண்மணிபோல் காத்தருளுவார்

என்னை உணர்த்துவார்
என்னை நடத்துவார்
கண்மணிபோல் காத்தருளுவார்

என்னை உணர்த்துவார் | Ennai Unarthuvaar / Ennai Unarththuvaar | Peter Justus | G. Judson | Peter Justus / Holy Life Indian Pentecostal Church (HLIPC), Tuticorin (Thoothukudi), Tamil Nadu, India

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!