என்னை நோக்கி கூப்பிடு | Ennai Nokki Koopidu / Ennai Nokki Kooppidu

என்னை நோக்கி கூப்பிடு | Ennai Nokki Koopidu / Ennai Nokki Kooppidu

என்னை நோக்கி கூப்பிடு
நான் உனக்கு உத்தரவு கொடுப்பேன்
என்னை நோக்கி கூப்பிடு
நான் உனக்கு உத்தரவு கொடுப்பேன்

நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாததுமான
பெரிய காரியத்தை அறிவிப்பேன்
நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாததுமான
பெரிய காரியத்தை அறிவிப்பேன்

இதை செய்கிற கர்த்தருமாய்
இதை திடப்படுத்தும் படிக்கு
இதை உருவெற்படுத்துகிற
யெகோவா தேவன்

இதை செய்கிற கர்த்தருமாய்
இதை திடப்படுத்தும் படிக்கு
இதை உருவெற்படுத்துகிற
யெகோவா தேவன்

1
முந்தினவைகள் பூர்வானவைகள்
சிந்திக்கவேண்டும் யோசிக்க வேண்டாம்
முந்தினவைகள் பூர்வானவைகள்
சிந்திக்கவேண்டும் யோசிக்க வேண்டாம்

புதிய காரியத்தை செய்து முடிப்பேனே
இன்றைக்கே செய்து முடிப்பேனே
புதிய காரியத்தை செய்து முடிப்பேனே
இன்றைக்கே செய்து முடிப்பேனே

இதை செய்கிற கர்த்தருமாய்
இதை திடப்படுத்தும் படிக்கு
இதை உருவெற்படுத்துகிற
யெகோவா தேவன்

இதை செய்கிற கர்த்தருமாய்
இதை திடப்படுத்தும் படிக்கு
இதை உருவெற்படுத்துகிற
யெகோவா தேவன்

2
Bayapadathe Thigaiyadhe
Balapaduthi Unaku Sagayam Seiven
Ninaivukurthu Unnnai Nadathiduvenne
Endrendrum Nadathiduvenne ( Pathugapanne)

பயப்படாதே திகையாதே
பலப்படுத்தி உனக்கு சகாயம் செய்வேன்
பயப்படாதே திகையாதே
பலப்படுத்தி உனக்கு சகாயம் செய்வேன்

நினைவுகூர்ந்து உன்னை நடத்திடுவேனே
என்றென்றும் நடத்திடுவேனே
நினைவுகூர்ந்து உன்னை நடத்திடுவேனே
என்றைக்கும் பாதுகாப்பேனே

இதை செய்கிற கர்த்தருமாய்
இதை திடப்படுத்தும் படிக்கு
இதை உருவெற்படுத்துகிற
யெகோவா தேவன்

இதை செய்கிற கர்த்தருமாய்
இதை திடப்படுத்தும் படிக்கு
இதை உருவெற்படுத்துகிற
யெகோவா தேவன்

என்னை நோக்கி கூப்பிடு
நான் உனக்கு உத்தரவு கொடுப்பேன்
என்னை நோக்கி கூப்பிடு
நான் உனக்கு உத்தரவு கொடுப்பேன்

நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாததுமான
பெரிய காரியத்தை அறிவிப்பேன்
நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாததுமான
பெரிய காரியத்தை அறிவிப்பேன்

இதை செய்கிற கர்த்தருமாய்
இதை திடப்படுத்தும் படிக்கு
இதை உருவெற்படுத்துகிற
யெகோவா தேவன்

இதை செய்கிற கர்த்தருமாய்
இதை திடப்படுத்தும் படிக்கு
இதை உருவெற்படுத்துகிற
யெகோவா தேவன்

என்னை நோக்கி கூப்பிடு | Ennai Nokki Koopidu / Ennai Nokki Kooppidu | Livingston Alfred, Calvarine Naomi, Anderson William | Anderson William | Livingston Alfred

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!