என்னை நடத்திடும் தேவன் | Ennai Nadathidum Devan / Ennai Nadaththidum Devan

0
(0)

என்னை நடத்திடும் தேவன் | Ennai Nadathidum Devan / Ennai Nadaththidum Devan

என்னை நடத்திடும் தேவன்
என்னோடு இருக்க
பயமே எனக்கில்லையே

நான் நம்பிடும் தேவன்
என் துருகமாய் இருப்பதால்
கலக்கமே எனக்கில்லையே

என்னை நடத்திடும் தேவன்
என்னோடு இருக்க
பயமே எனக்கில்லையே

நான் நம்பிடும் தேவன்
என் துருகமாய் இருப்பதால்
கலக்கமே எனக்கில்லையே

பயமில்லை பயமில்லை பயமில்லையே
நம் சார்பில் கர்த்தர் உண்டு பயமில்லையே
பயமில்லை பயமில்லை பயமில்லையே
நமக்காக யுத்தம் செய்வர் பயமில்லையே

என்னை நடத்திடும் தேவன்
என்னோடு இருக்க
பயமே எனக்கில்லையே

நான் நம்பிடும் தேவன்
என் துருகமாய் இருப்பதால்
கலக்கமே எனக்கில்லையே

1
சிறு கூட்டமே நீ பயப்படாதே
கர்த்தர் என்றும் நம் துணை நிற்கின்றார்
சிறு கூட்டமே நீ பயப்படாதே
கர்த்தர் என்றும் நம் துணை நிற்கின்றார்

எதிரிகள் வெள்ளம் போல் எதிராக வந்தாலும்
ஆவியானவர் கொடியேற்றுவார்
எதிரிகள் வெள்ளம் போல் எதிராக வந்தாலும்
ஆவியானவர் கொடியேற்றுவார்

பயமில்லை பயமில்லை பயமில்லையே
நம் சார்பில் கர்த்தர் உண்டு பயமில்லையே
பயமில்லை பயமில்லை பயமில்லையே
நமக்காக யுத்தம் செய்வர் பயமில்லையே

என்னை நடத்திடும் தேவன்
என்னோடு இருக்க
பயமே எனக்கில்லையே

நான் நம்பிடும் தேவன்
என் துருகமாய் இருப்பதால்
கலக்கமே எனக்கில்லையே

2
பாதைகள் எங்கும் தடைகற்களோ
தாமதம் மட்டும் பதிலானதோ
பாதைகள் எங்கும் தடைகற்களோ
தாமதம் மட்டும் பதிலானதோ

நேர்வழியாய் நம்மை நடத்திடும் தேவன்
நிச்சயம் ந்டத்துவார் பயமில்லையே
நேர்வழியாய் நம்மை நடத்திடும் தேவன்
நிச்சயம் ந்டத்துவார் பயமில்லையே

பயமில்லை பயமில்லை பயமில்லையே
நம் சார்பில் கர்த்தர் உண்டு பயமில்லையே
பயமில்லை பயமில்லை பயமில்லையே
நமக்காக யுத்தம் செய்வர் பயமில்லையே

என்னை நடத்திடும் தேவன்
என்னோடு இருக்க
பயமே எனக்கில்லையே

நான் நம்பிடும் தேவன்
என் துருகமாய் இருப்பதால்
கலக்கமே எனக்கில்லையே

3
முந்தினதை நீ யோசிக்காதே
பூர்வமானதை சிந்திக்காதே
முந்தினதை நீ யோசிக்காதே
பூர்வமானதை சிந்திக்காதே

மேலானதை நீ சுதந்தரிக்க
வேரூன்ற செய்வார் பயமில்லையே
மேலானதை நீ சுதந்தரிக்க
வேரூன்ற செய்வார் பயமில்லையே

பயமில்லை பயமில்லை பயமில்லையே
நம் சார்பில் கர்த்தர் உண்டு பயமில்லையே
பயமில்லை பயமில்லை பயமில்லையே
நமக்காக யுத்தம் செய்வர் பயமில்லையே

என்னை நடத்திடும் தேவன்
என்னோடு இருக்க
பயமே எனக்கில்லையே

நான் நம்பிடும் தேவன்
என் துருகமாய் இருப்பதால்
கலக்கமே எனக்கில்லையே

பயமில்லை பயமில்லை பயமில்லையே
நம் சார்பில் கர்த்தர் உண்டு பயமில்லையே
பயமில்லை பயமில்லை பயமில்லையே
நமக்காக யுத்தம் செய்வர் பயமில்லையே

என்னை நடத்திடும் தேவன் | Ennai Nadathidum Devan / Ennai Nadaththidum Devan | Joel Thomasraj

Did you like this?

Click on a star to rate it!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Thank You for Supporting Us to Support You!
Don`t copy text!