என்னை மறவா இயேசு நாதா / Ennai Maravaa Yesu Naadaa / Ennai Marava Yesu Nadha / Ennai Marava Yesu Natha

என்னை மறவா இயேசு நாதா / Ennai Maravaa Yesu Naadaa / Ennai Marava Yesu Nadha / Ennai Marava Yesu Natha

என்னை மறவா இயேசு நாதா
என்னை மறவா இயேசு நாதா
உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும்

1
வல்ல ஜீவ வாக்குத்தத்தங்கள்
வரைந்தெனக்காய் ஈந்ததாலே ஸ்தோத்திரம்
ஆபத்திலே அரும் துணையே
பாதைக்கு நல்ல தீபமிதே

என்னை மறவா இயேசு நாதா
என்னை மறவா இயேசு நாதா
உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும்

2
பயப்படாதே வலக்கரத்தாலே
பாதுகாப்பேன் என்றதாலே ஸ்தோத்திரம்
பாசம் என் மேல் நீர் வைத்ததினால்
பறிக்க இயலா தெவரு மென்னை

என்னை மறவா இயேசு நாதா
என்னை மறவா இயேசு நாதா
உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும்

3
தாய் தன் சேயை மறந்து விட்டாலும்
மறவேன் உன்னை என்றதாலே ஸ்தோத்திரம்
வரைந்தீரன்றோ உம் உள்ளங்கையில்
உன்னதா எந்தன் புகலிடமே

என்னை மறவா இயேசு நாதா
என்னை மறவா இயேசு நாதா
உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும்

4
திக்கற்றோராய்க் கைவிடேனே
கலங்கிடீரே என்றதாலே ஸ்தோத்திரம்
நீர் அறியா தேதும் நேரிடா
என் தலைமுடியும் எண்ணினீரே

என்னை மறவா இயேசு நாதா
என்னை மறவா இயேசு நாதா
உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும்

5
உன்னைத் தொடுவோன் என் கண்மணியைத்
தொடுவதாக உரைத்ததாலே ஸ்தோத்திரம்
அக்கினியின் மதிலாக
அன்பரே என்னைக் காத்திடுமே

என்னை மறவா இயேசு நாதா
என்னை மறவா இயேசு நாதா
உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும்

6
உனக்கெதிராய் எழும்பும் ஆயுதம்
வாய்த்திடாதே என்றதாலே ஸ்தோத்திரம்
பறந்திடுமே உம் நாமத்திலே
பரனே எனக்காய் ஜெயக்கொடியே

என்னை மறவா இயேசு நாதா
என்னை மறவா இயேசு நாதா
உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும்

7
என்னை முற்றும் ஒப்புவித்தேனே
ஏற்று என்றும் நடத்துவீரே ஸ்தோத்திரம்
எப்படியும் உம் வருகையிலே
ஏழை என்னைச் சேர்த்திடுமே

என்னை மறவா இயேசு நாதா
என்னை மறவா இயேசு நாதா
உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும்

என்னை மறவா இயேசு நாதா / Ennai Maravaa Yesu Naadaa / Ennai Marava Yesu Nadha / Ennai Marava Yesu Natha | Sarah Navaroji

என்னை மறவா இயேசு நாதா / Ennai Maravaa Yesu Naadaa / Ennai Marava Yesu Nadha / Ennai Marava Yesu Natha | Pauline Matthew / New Life Church Dublin, Dublin, Ireland | Sarah Navaroji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!