என்னை அழைத்தவரே என்னை தொட்டவரே | Ennai Azhaithavare Ennai Thottavare | Ennai Azhaiththavare Ennai Thottavare

என்னை அழைத்தவரே என்னை தொட்டவரே | Ennai Azhaithavare Ennai Thottavare | Ennai Azhaiththavare Ennai Thottavare

என்னை அழைத்தவரே என்னை தொட்டவரே | Ennai Azhaithavare Ennai Thottavare | Ennai Azhaiththavare Ennai Thottavare | Ennai Alaithavare Ennai Thottavare | Ennai Alaiththavare Ennai Thottavare

என்னை அழைத்தவரே
என்னை தொட்டவரே
நீர் இல்லாமல் நான் இல்லையே

என்னை அழைத்தவரே
என்னை தொட்டவரே
நீர் இல்லாமல் நான் இல்லையே

நான் வாழ்ந்தது உங்க கிருபை
நான் வளர்ந்ததும் உங்க கிருபை
என்னை உயர்த்தி வைத்தீரே
உம் கிருபையே

நான் வாழ்ந்தது உங்க கிருபை
நான் வளர்ந்ததும் உங்க கிருபை
என்னை உயர்த்தி வைத்தீரே
உம் கிருபையே

உங்க கிருபை வேண்டுமே
உங்க கிருபை போதுமே
உங்க கிருபை இல்லாம
நான் ஒன்றும் இல்லையே

உங்க கிருபை வேண்டுமே
உங்க கிருபை போதுமே
உங்க கிருபை இல்லாம
நான் ஒன்றும் இல்லையே

இயேசுவே

தனிமையில் அழுத போதும்
தேற்றிட யாரும் இல்ல
தள்ளாடி நடந்த போதும்
தாங்கிட யாரும் இல்ல

தனிமையில் அழுத போதும்
தேற்றிட யாரும் இல்ல
தள்ளாடி நடந்த போதும்
தாங்கிட யாரும் இல்ல

கதறி அழுத நேரத்தில்
என் கண்ணீர் துடைத்த உங்க கிருபை
உங்க கிருபை இல்லனா நானும் இல்ல
உங்க கிருபை இல்லனா நானும் இல்ல

உங்க கிருபை வேண்டுமே
உங்க கிருபை போதுமே
உங்க கிருபை இல்லாம
நான் ஒன்றும் இல்லையே

உங்க கிருபை வேண்டுமே
உங்க கிருபை போதுமே
உங்க கிருபை இல்லாம
நான் ஒன்றும் இல்லையே

இயேசுவே

நான் என்று சொல்ல
எனக்கொன்றும் இல்ல
திறமைனுச் சொல்ல
என்னிடம் எதுவும் இல்ல

நான் என்று சொல்ல
எனக்கொன்றும் இல்ல
திறமைனுச் சொல்ல
என்னிடம் எதுவும் இல்ல

தகுதியில்லா என்னை
உயர்த்தினதும் உங்க கிருபை
உங்க கிருபை இல்லனா நானும் இல்ல
உங்க கிருபை இல்லனா நானும் இல்ல

உங்க கிருபை வேண்டுமே
உங்க கிருபை போதுமே
உங்க கிருபை இல்லாம
நான் ஒன்றும் இல்லையே
உங்க கிருபை வேண்டுமே
உங்க கிருபை போதுமே
உங்க கிருபை இல்லாம
நான் ஒன்றும் இல்லையே

இயேசுவே

என்னை அழைத்தவரே
என்னை தொட்டவரே
நீர் இல்லாமல் நான் இல்லையே

நான் வாழ்ந்தது உங்க கிருபை
நான் வளர்ந்ததும் உங்க கிருபை
என்னை உயர்த்தி வைத்தீரே
உம் கிருபையே

நான் வாழ்ந்தது உங்க கிருபை
நான் வளர்ந்ததும் உங்க கிருபை
என்னை உயர்த்தி வைத்தீரே
உம் கிருபையே

உங்க கிருபை வேண்டுமே
உங்க கிருபை போதுமே
உங்க கிருபை இல்லாம
நான் ஒன்றும் இல்லையே

உங்க கிருபை வேண்டுமே
உங்க கிருபை போதுமே
உங்க கிருபை இல்லாம
நான் ஒன்றும் இல்லையே

இயேசுவே

என்னை அழைத்தவரே என்னை தொட்டவரே | Ennai Azhaithavare Ennai Thottavare | Ennai Azhaiththavare Ennai Thottavare | Ennai Alaithavare Ennai Thottavare | Ennai Alaiththavare Ennai Thottavare | Benny Joshua, Sammy Thangiah | Isaac D.

என்னை அழைத்தவரே என்னை தொட்டவரே | Ennai Azhaithavare Ennai Thottavare | Ennai Azhaiththavare Ennai Thottavare | Ennai Alaithavare Ennai Thottavare | Ennai Alaiththavare Ennai Thottavare | Benny Joshua

என்னை அழைத்தவரே என்னை தொட்டவரே | Ennai Azhaithavare Ennai Thottavare | Ennai Azhaiththavare Ennai Thottavare | Ennai Alaithavare Ennai Thottavare | Ennai Alaiththavare Ennai Thottavare | Julius Jacob, Sheeba Julius / Agape City Church, Tondiarpet, Chennai, Tamil Nadu, India | Benny Joshua

என்னை அழைத்தவரே என்னை தொட்டவரே | Ennai Azhaithavare Ennai Thottavare | Ennai Azhaiththavare Ennai Thottavare | Ennai Alaithavare Ennai Thottavare | Ennai Alaiththavare Ennai Thottavare | Dholin / Crown of Life Church, Karungal, Kanyakumari, Tamil Nadu, India | Benny Joshua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!