என்னை அழைத்தவரே | Ennai Azhaithavarae / Ennai Azhaiththavarae

என்னை அழைத்தவரே | Ennai Azhaithavarae / Ennai Azhaiththavarae

என்னை அழைத்தவரே தினம் நடத்துவீரே
உங்க கரம் இருக்க பயமில்லையே
என்னை அழைத்தவரே தினம் நடத்துவீரே
உங்க கரம் இருக்க பயமில்லையே

எந்த பாதையையும் தாண்டிடுவேன்
எந்த சூழ்நிலையும் மேற்கொள்ளுவேன்
எந்த பாதையையும் தாண்டிடுவேன்
எந்த சூழ்நிலையும் மேற்கொள்ளுவேன்

உங்க கரம் இருக்க பயமில்லையே
உங்க கரம் இருக்க பயமில்லையே

1
கருவிலே என்னை கண்டவரே
பெயர்சொல்லி என்னை அழைத்தவரே
கருவிலே என்னை கண்டவரே
பெயர்சொல்லி என்னை அழைத்தவரே

நன்மைகள் எனக்காய் செய்பவரே
வழுவாமல் என்னை காத்தவரே
இனிமேலும் என்னை காப்பவரே

என்னை அழைத்தவரே தினம் நடத்துவீரே
உங்க கரம் இருக்க பயமில்லையே
என்னை அழைத்தவரே தினம் நடத்துவீரே
உங்க கரம் இருக்க பயமில்லையே

2
புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்திடுவீர்
அமர்ந்த தண்ணீரண்டை நடத்திடுவீர்
புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்திடுவீர்
அமர்ந்த தண்ணீரண்டை நடத்திடுவீர்

மரணத்தின் பள்ளத்தாக்கு சூழ்ந்திட்டாலும்
வாக்கென்னும் கோலினால் பெலப்படுத்தி
எனக்கான நன்மையை காண செய்வீர்

என்னை அழைத்தவரே தினம் நடத்துவீரே
உங்க கரம் இருக்க பயமில்லையே
என்னை அழைத்தவரே தினம் நடத்துவீரே
உங்க கரம் இருக்க பயமில்லையே

எந்த பாதையிலும் நான் நடப்பேன்
எந்த சூழ்நிலையும் மேற்கொள்ளுவேன்
எந்த பாதையிலும் நான் நடப்பேன்
எந்த சூழ்நிலையும் மேற்கொள்ளுவேன்

உங்க கரம் இருக்க பயமில்லையே
உங்க கரம் இருக்க பயமில்லையே

உங்க கரம் இருக்க பயமில்லையே
உங்க கரம் இருக்க பயமில்லையே

என்னை அழைத்தவரே | Ennai Azhaithavarae / Ennai Azhaiththavarae | Davidson Joyson | John Rohith | Davidson Joyson

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!