என்னை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர் | Ennai Azhaithavar Unmaiyullavar / Ennai Azhaiththavar Unmaiyullavar

என்னை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர் | Ennai Azhaithavar Unmaiyullavar / Ennai Azhaiththavar Unmaiyullavar

என்னை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர்
அன்பின் வாக்குத்தத்தங்களை தந்தவர்
எந்தன் வழிகளில் என்னைக் காப்பவர்
என்றும் உன்னை நடத்திடுவார்

என்னை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர்
அன்பின் வாக்குத்தத்தங்களை தந்தவர்
எந்தன் வழிகளில் என்னைக் காப்பவர்
என்றும் உன்னை நடத்திடுவார்

1
தடைகள் உன் பாதையிலே
பெருந்துன்ப வேளைகளில்
தடைகள் உன் பாதையிலே
பெருந்துன்ப வேளைகளில்

பதறாமல் இயேசுவை நம்பு
பதறாமல் இயேசுவை நம்பு
புதுப்பாதை திறந்திடுவார்
புதுப்பாதை திறந்திடுவார்

என்னை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர்
அன்பின் வாக்குத்தத்தங்களை தந்தவர்
எந்தன் வழிகளில் என்னைக் காப்பவர்
என்றும் உன்னை நடத்திடுவார்

2
நிறைவேற்றிடுவார் தன் நாமத்தினால்
செய்ய முடியாதவைகள் ஒன்றுமில்லை
நிறைவேற்றிடுவார் தன் நாமத்தினால்
செய்ய முடியாதவைகள் ஒன்றுமில்லை

சிங்கக் கெபியிலும் அக்கினியிலும்
சிங்கக் கெபியிலும் அக்கினியிலும்
அவர் சமூகம் உள்ளதினால்
அவர் சமூகம் உள்ளதினால்

என்னை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர்
அன்பின் வாக்குத்தத்தங்களை தந்தவர்
எந்தன் வழிகளில் என்னைக் காப்பவர்
என்றும் உன்னை நடத்திடுவார்

3
கடல் அலைபோல் துயரங்கள் சூழ்ந்தாலும்
தீரா வியாதியினால் உடல் தளர்ந்தாலும்
கடல் அலைபோல் துயரங்கள் சூழ்ந்தாலும்
தீரா வியாதியினால் உடல் தளர்ந்தாலும்

உந்தன் அருகில் இயேசு வருவார்
உந்தன் அருகில் இயேசு வருவார்
விசுவாசத்தால் அவரைத் தொடு
விசுவாசத்தால் அவரைத் தொடு

என்னை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர்
அன்பின் வாக்குத்தத்தங்களை தந்தவர்
எந்தன் வழிகளில் என்னைக் காப்பவர்
என்றும் உன்னை நடத்திடுவார்

என்னை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர்
அன்பின் வாக்குத்தத்தங்களை தந்தவர்
எந்தன் வழிகளில் என்னைக் காப்பவர்
என்றும் உன்னை நடத்திடுவார்

என்றும் உன்னை நடத்திடுவார்
என்றும் உன்னை நடத்திடுவார்

என்னை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர் | Ennai Azhaithavar Unmaiyullavar / Ennai Azhaiththavar Unmaiyullavar | Thiruthuraipoondi A.G Church, Thiruthuraipoondi, Tamil Nadu, India

என்னை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர் | Ennai Azhaithavar Unmaiyullavar / Ennai Azhaiththavar Unmaiyullavar | Hannah John | Robin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!