என்னை அழைத்தது நீங்க | Ennai Azhaithathu Neenga / Ennai Azhaiththathu Neenga / Ennai Azhaithadhu Neenga / Ennai Azhaiththadhu Neenga

என்னை அழைத்தது நீங்க | Ennai Azhaithathu Neenga / Ennai Azhaiththathu Neenga / Ennai Azhaithadhu Neenga / Ennai Azhaiththadhu Neenga

நன்றி சொல்லி பாடிட
நீர் ஒருவரே பாத்திரார்
நன்மை செய்த இயேசுவே
நீர் ஒருவரே சிறந்தவர்

நன்றி சொல்லி பாடிட
நீர் ஒருவரே பாத்திரார்
நன்மை செய்த இயேசுவே
நீர் ஒருவரே சிறந்தவர்

நீர் இல்லாமல் ஒரு நாளும் இல்லை
நீர் இல்லாமல் என் வாழ்வும் இல்லை
நீர் இல்லாமல் நான் நானும் இல்லை
என் எல்லாமும் நீரே

என்னை அழைத்தது நீங்க
முன் குறித்ததும் நீங்க
என்னை தெரிந்து கொண்டீங்க
என்றும் வழி நடத்துவீங்க

என்னை அழைத்தது நீங்க
முன் குறித்ததும் நீங்க
என்னை தெரிந்து கொண்டீங்க
என்றும் வழி நடத்துவீங்க

1
தரித்திரனாய் இருந்த என்னில்
தரிசனத்தை விதைத்தவர்
தகுதி இல்லா என்னையும்
உம் தயவால் நினைத்தவர்

தரித்திரனாய் இருந்த என்னில்
தரிசனத்தை விதைத்தவர்
தகுதி இல்லா என்னையும்
உம் தயவால் நினைத்தவர்

நீர் இல்லாமல் ஒரு நாளும் இல்லை
நீர் இல்லாமல் என் வாழ்வும் இல்லை
நீர் இல்லாமல் நான் நானும் இல்லை
என் எல்லாமும் நீரே

என்னை அழைத்தது நீங்க
முன் குறித்ததும் நீங்க
என்னை தெரிந்து கொண்டீங்க
என்றும் வழி நடத்துவீங்க

என்னை அழைத்தது நீங்க
முன் குறித்ததும் நீங்க
என்னை தெரிந்து கொண்டீங்க
என்றும் வழி நடத்துவீங்க

2
உருக்குலைந்து உடைந்த என்னை
உருவாக்க வந்தவர்
உதவாத என்னையும் நீர்
உயர்த்தியே வைத்தவர்

உருக்குலைந்து உடைந்த என்னை
உருவாக்க வந்தவர்
உதவாத என்னையும் நீர்
உயர்த்தியே வைத்தவர்

நீர் இல்லாமல் ஒரு நாளும் இல்லை
நீர் இல்லாமல் என் வாழ்வும் இல்லை
நீர் இல்லாமல் நான் நானும் இல்லை
என் எல்லாமும் நீரே

நீர் இல்லாமல் ஒரு நாளும் இல்லை
நீர் இல்லாமல் என் வாழ்வும் இல்லை
நீர் இல்லாமல் நான் நானும் இல்லை
என் எல்லாமும் நீரே

என்னை அழைத்தது நீங்க
முன் குறித்ததும் நீங்க
என்னை தெரிந்து கொண்டீங்க
என்றும் வழி நடத்துவீங்க

என்னை அழைத்தது நீங்க
முன் குறித்ததும் நீங்க
என்னை தெரிந்து கொண்டீங்க
என்றும் வழி நடத்துவீங்க

என்னை அழைத்தது நீங்க | Ennai Azhaithathu Neenga / Ennai Azhaiththathu Neenga / Ennai Azhaithadhu Neenga / Ennai Azhaiththadhu Neenga | Gerrson Jabadeepak | Nehemiah Roger | Gerrson Jabadeepak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BEFORE YOU PROCEED, SHARE YOUR THOUGHTS AND PRAYERS AT: http://www.PrayForPeaceOfJerusalem.com

BEFORE YOU PROCEED, SHARE YOUR FAVORITE VERSE AT: http://www.BibleBookChapterVerse.com

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!