என்னை அழைத்தவரே / Ennai Alaithavarae / Ennai Azhaithavarae

என்னை அழைத்தவரே / Ennai Alaithavarae / Ennai Azhaithavarae

என்னை அழைத்தவரே என்னை நடத்திடுவீர்
எல்லா பாதையிலும் கரம் பிடித்தவர் நீர்
கைவிடமாட்டீர்
என்னை அழைத்தவர் நீர் அல்லவா
என்னை அழைத்தவர் நீர் அல்லவா

என்னை அழைத்தவர் நீர் அல்லவா
முன் குறித்ததும் நீர் அல்லவா
என்னை அழைத்தவர் நீர் அல்லவா
முன் குறித்ததும் நீர் அல்லவா

என்னை அழைத்தவரே என்னை நடத்திடுவீர்
எல்லா பாதையிலும் கரம் பிடித்தவர் நீர்
கைவிடமாட்டீர்
என்னை அழைத்தவர் நீர் அல்லவா
என்னை அழைத்தவர் நீர் அல்லவா

1
சோதனைகள் என்னை சூழ்ந்தாலும்
தேவைகளே என் தேவையானாலும்
சோதனைகள் என்னை சூழ்ந்தாலும்
தேவைகளே என் தேவையானாலும்

தொடர்ந்து முன்னேறுவேன் விசுவாசத்தினால்
தொடர்ந்து முன்னேறுவேன் விசுவாசத்தினால்

என்னை அழைத்தவர் நீர் அல்லவா
என்னை அழைத்தவர் நீர் அல்லவா

2
சத்துருக்கள் என்னை நெருக்கினாலும்
நாள்தோறும் என்னை நிந்தித்தாலும்
சத்துருக்கள் என்னை நெருக்கினாலும்
நாள்தோறும் என்னை நிந்தித்தாலும்

ஜெயித்திடுவேன் உந்தன் பெலத்தினால்
ஜெயித்திடுவேன் உந்தன் பெலத்தினால்

என்னை அழைத்தவர் நீர் அல்லவா
என்னை அழைத்தவர் நீர் அல்லவா

3
மனிதர்கள் தினமும் மாறினாலும்
சூழ்நிலைகள் எல்லாம் எதிராய் வந்தாலும்
மனிதர்கள் தினமும் மாறினாலும்
சூழ்நிலைகள் எல்லாம் எதிராய் வந்தாலும்

ஏற்ற நேரத்தில் என்னை உயர்த்திடுவீர்
ஏற்ற நேரத்தில் என்னை உயர்த்திடுவீர்

என்னை அழைத்தவர் நீர் அல்லவா
என்னை அழைத்தவர் நீர் அல்லவா

என்னை அழைத்தவர் நீர் அல்லவா
என்னை அழைத்தவர் நீர் அல்லவா

என்னை அழைத்தவரே / Ennai Alaithavarae / Ennai Azhaithavarae | Jeeva | Alwyn M.

என்னை அழைத்தவரே / Ennai Alaithavarae / Ennai Azhaithavarae | Jones / Tamil Church Abu Dhabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!