என்மீதா இத்தனை அன்பு | Enmeetha Ithanai Anbu / Enmeedha Ithanai Anbu / Enmeethaa Ithanai Anbu / Enmeedhaa Ithanai Anbu

என்மீதா இத்தனை அன்பு | Enmeetha Ithanai Anbu / Enmeedha Ithanai Anbu / Enmeethaa Ithanai Anbu / Enmeedhaa Ithanai Anbu

என்மீதா இத்தனை அன்பு | Enmeetha Ithanai Anbu / Enmeedha Ithanai Anbu / Enmeethaa Ithanai Anbu / Enmeedhaa Ithanai Anbu / Enmeetha Iththanai Anbu / Enmeedha Iththanai Anbu / Enmeethaa Iththanai Anbu / Enmeedhaa Iththanai Anbu

என்மீதா இத்தனை அன்பு
வியந்து பார்க்கின்றேன்
விலையேற பெற்ற உந்தன்
இரத்தத்தால் மீட்டீரே

என்மீதா இத்தனை அன்பு
வியந்து பார்க்கின்றேன்
விலையேற பெற்ற உந்தன்
இரத்தத்தால் மீட்டீரே

உம் அன்பின் அகலம் நீளம் உயரம்
உணர்ந்து கொள்ள செய்தீரே
உம் அன்பின் அகலம் நீளம் உயரம்
உணர்ந்து கொள்ள செய்தீரே

உதவாத என்னையும் உருவாக்கி மகிழ்ந்தீரே
உதவாத என்னையும் உருவாக்கி மகிழ்ந்தீரே

என்மீதா இத்தனை அன்பு
வியந்து பார்க்கின்றேன்
விலையேற பெற்ற உந்தன்
இரத்தத்தால் மீட்டீரே

1
நிந்தைகள் அடைந்தும் அவமானமடைந்தும்
எனக்காக யாவையும் சகித்தீரே
நிந்தைகள் அடைந்தும் அவமானமடைந்தும்
எனக்காக யாவையும் சகித்தீரே

உமக்கு முன்பாக என்னை வைத்து
சந்தோஷமாக ஏற்றீரே
உமக்கு முன்பாக என்னை வைத்து
சந்தோஷமாக ஏற்றீரே

என்மீதா இத்தனை அன்பு
வியந்து பார்க்கின்றேன்
விலையேற பெற்ற உந்தன்
இரத்தத்தால் மீட்டீரே

என்மீதா இத்தனை அன்பு
வியந்து பார்க்கின்றேன்
விலையேற பெற்ற உந்தன்
இரத்தத்தால் மீட்டீரே

2
காரி உமிழ்ந்தும் காயங்கள் பட்டும்
எனக்காக யாவையும் ஏற்றீரே
காரி உமிழ்ந்தும் காயங்கள் பட்டும்
எனக்காக யாவையும் ஏற்றீரே

உம் அன்பின் உறவில் என்னை சேர்க்க
எனக்காக மரித்தீரே
உம் அன்பின் உறவில் என்னை சேர்க்க
எனக்காக மரித்தீரே

என்மீதா இத்தனை அன்பு
வியந்து பார்க்கின்றேன்
விலையேற பெற்ற உந்தன்
இரத்தத்தால் மீட்டீரே

என்மீதா இத்தனை அன்பு
வியந்து பார்க்கின்றேன்
விலையேற பெற்ற உந்தன்
இரத்தத்தால் மீட்டீரே

3
உறவுகள் என்னை வெறுத்த போதும்
உம் அன்பு என்னை தாங்குதையா
உறவுகள் என்னை வெறுத்த போதும்
உம் அன்பு என்னை தாங்குதையா

சாம்பலான என் வாழ்வை
சிங்காரமாக மாற்றினீரே
சாம்பலான என் வாழ்வை
சிங்காரமாக மாற்றினீரே

என்மீதா இத்தனை அன்பு
வியந்து பார்க்கின்றேன்
விலையேற பெற்ற உந்தன்
இரத்தத்தால் மீட்டீரே

என்மீதா இத்தனை அன்பு
வியந்து பார்க்கின்றேன்
விலையேற பெற்ற உந்தன்
இரத்தத்தால் மீட்டீரே

என்மீதா இத்தனை அன்பு | Enmeetha Ithanai Anbu / Enmeedha Ithanai Anbu / Enmeethaa Ithanai Anbu / Enmeedhaa Ithanai Anbu / Enmeetha Iththanai Anbu / Enmeedha Iththanai Anbu / Enmeethaa Iththanai Anbu / Enmeedhaa Iththanai Anbu | V. S. Lourduraj | Jai Sudhakar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!