எந்த நிலையிலும் | Endha Nilaiyilum

எந்த நிலையிலும் | Endha Nilaiyilum

எந்த நிலையிலும் என்னை கைவிடாமல் நடத்தினீர்
நான் எப்படி நன்றி சொல்வேன்
எந்த நிலையிலும் என்னை கைவிடாமல் நடத்தினீர்
நான் எப்படி நன்றி சொல்வேன்

உந்தன் அன்பை என்னை விட்டென்றும் எடுத்திடாமல்
அனுதினம் உம் அன்பால் என்னை நடத்தினீர்
உந்தன் அன்பை என்னை விட்டென்றும் எடுத்திடாமல்
அனுதினம் உம் அன்பால் என்னை நடத்தினீர்

எந்த நிலையிலும் என்னை கைவிடாமல் நடத்தினீர்
நான் எப்படி நன்றி சொல்வேன்
எந்த நிலையிலும் என்னை கைவிடாமல் நடத்தினீர்
நான் எப்படி நன்றி சொல்வேன்

1
பாதை மாறி சென்ற போதும்
நீர் என்னை திருப்பி கொண்டு வந்தீர்
பாதை மாறி சென்ற போதும்
நீர் என்னை திருப்பி கொண்டு வந்தீர்

என்னை வெறுக்காமல் நடத்தி வந்தீர்
எப்படி உமக்கு நன்றி சொல்வேன்
என்னை வெறுக்காமல் நடத்தி வந்தீர்
எப்படி உமக்கு நன்றி சொல்வேன்

எந்த நிலையிலும் என்னை கைவிடாமல் நடத்தினீர்
நான் எப்படி நன்றி சொல்வேன்
எந்த நிலையிலும் என்னை கைவிடாமல் நடத்தினீர்
நான் எப்படி நன்றி சொல்வேன்

2
வழி தெரியாமல் திகைத்த போது
உம் வார்த்தையால் என்னை நடத்தி வந்தீர்
வழி தெரியாமல் திகைத்த போது
உம் வார்த்தையால் என்னை நடத்தி வந்தீர்

என்னை மறவாமல் நடத்தி வந்தீர்
எப்படி உமக்கு நன்றி சொல்வேன்
என்னை மறவாமல் நடத்தி வந்தீர்
எப்படி உமக்கு நன்றி சொல்வேன்

எந்த நிலையிலும் என்னை கைவிடாமல் நடத்தினீர்
நான் எப்படி நன்றி சொல்வேன்
எந்த நிலையிலும் என்னை கைவிடாமல் நடத்தினீர்
நான் எப்படி நன்றி சொல்வேன்

3
உலகம் பின்னால் சென்ற போது
உம் அன்பினால் நீர் இழுத்துக்கொண்டீர்
உலகம் பின்னால் சென்ற போது
உம் அன்பினால் நீர் இழுத்துக்கொண்டீர்

என்னை சேர்க்க வரப்போகிறீர்
எப்படி உமக்கு நன்றி சொல்வேன்
என்னை சேர்க்க வரப்போகிறீர்
எப்படி உமக்கு நன்றி சொல்வேன்

எந்த நிலையிலும் என்னை கைவிடாமல் நடத்தினீர்
நான் எப்படி நன்றி சொல்வேன்
எந்த நிலையிலும் என்னை கைவிடாமல் நடத்தினீர்
நான் எப்படி நன்றி சொல்வேன்

உந்தன் அன்பை என்னை விட்டென்றும் எடுத்திடாமல்
அனுதினம் உம் அன்பால் என்னை நடத்தினீர்
உந்தன் அன்பை என்னை விட்டென்றும் எடுத்திடாமல்
அனுதினம் உம் அன்பால் என்னை நடத்தினீர்

எந்த நிலையிலும் என்னை கைவிடாமல் நடத்தினீர்
நான் எப்படி நன்றி சொல்வேன்
எந்த நிலையிலும் என்னை கைவிடாமல் நடத்தினீர்
நான் எப்படி நன்றி சொல்வேன்

எந்த நிலையிலும் | Endha Nilaiyilum | Davidsam Joyson | Stephen Jebakumar | Davidsam Joyson

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!