எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார் | Enakkaaga Yaavaiyum Seithu Mudipaar / Enakkaaga Yaavaiyum Seidhu Mudipaar

எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார் | Enakkaaga Yaavaiyum Seithu Mudipaar / Enakkaaga Yaavaiyum Seidhu Mudipaar

எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார் | Enakkaaga Yaavaiyum Seithu Mudipaar / Enakkaaga Yaavaiyum Seidhu Mudipaar / Enakkaaga Yaavaiyum Seithu Mudippaar / Enakkaaga Yaavaiyum Seidhu Mudippaar

எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார்
என் கவலை யாவையும் போக்கிடுவார்
எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார்
என் கவலை யாவையும் போக்கிடுவார்

நான் கலங்கிட மாட்டேன் திகைத்திட மாட்டேன்
சோர்திட மாட்டேன் நான் துவண்டிட மாட்டேன்
நான் கலங்கிட மாட்டேன் திகைத்திட மாட்டேன்
சோர்திட மாட்டேன் நான் துவண்டிட மாட்டேன்

1
இல்லை என்று சொல்லாமல் அள்ளி கொடுப்பார்
அள்ளி கொடுப்பார் என்னை அரவணைப்பார்
இல்லை என்று சொல்லாமல் அள்ளி கொடுப்பார்
அள்ளி கொடுப்பார் என்னை அரவணைப்பார்

நான் கலங்கிட மாட்டேன் திகைத்திட மாட்டேன்
சோர்திட மாட்டேன் நான் துவண்டிட மாட்டேன்
நான் கலங்கிட மாட்டேன் திகைத்திட மாட்டேன்
சோர்திட மாட்டேன் நான் துவண்டிட மாட்டேன்

எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார்
என் கவலை யாவையும் போக்கிடுவார்
எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார்
என் கவலை யாவையும் போக்கிடுவார்

2
வெம்பி வெம்பி அழும் போது வேகமாய் ஓடி வருவார்
கண்ணீரை துடைத்திடுவார் வெற்றியை தந்திடுவார்
வெம்பி வெம்பி அழும் போது வேகமாய் ஓடி வருவார்
கண்ணீரை துடைத்திடுவார் வெற்றியை தந்திடுவார்

நான் கலங்கிட மாட்டேன் திகைத்திட மாட்டேன்
சோர்திட மாட்டேன் நான் துவண்டிட மாட்டேன்
நான் கலங்கிட மாட்டேன் திகைத்திட மாட்டேன்
சோர்திட மாட்டேன் நான் துவண்டிட மாட்டேன்

எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார்
என் கவலை யாவையும் போக்கிடுவார்
எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார்
என் கவலை யாவையும் போக்கிடுவார்

நான் கலங்கிட மாட்டேன் திகைத்திட மாட்டேன்
சோர்திட மாட்டேன் நான் துவண்டிட மாட்டேன்
நான் கலங்கிட மாட்டேன் திகைத்திட மாட்டேன்
சோர்திட மாட்டேன் நான் துவண்டிட மாட்டேன்

நான் கலங்கிட மாட்டேன் திகைத்திட மாட்டேன்
சோர்திட மாட்டேன் நான் துவண்டிட மாட்டேன்
நான் கலங்கிட மாட்டேன் திகைத்திட மாட்டேன்
சோர்திட மாட்டேன் நான் துவண்டிட மாட்டேன்

எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார் | Enakkaaga Yaavaiyum Seithu Mudipaar / Enakkaaga Yaavaiyum Seidhu Mudipaar / Enakkaaga Yaavaiyum Seithu Mudippaar / Enakkaaga Yaavaiyum Seidhu Mudippaar | Tefy Joe | Elsin | Visuvasam Joe / Living Revival Church, Tharamani Chennai, Tamil Nadu, India

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!