என் இயேசுவே நீர் போதுமே / En Yesuve Neer Podhume / En Yesuve Neer Pothume / En Eyesuve Neer Podhume / En Eyesuve Neer Pothume / En Yesuvae Neer Podhume / En Yesuvae Neer Pothume / En Eyesuvae Neer Podhume / En Eyesuvae Neer Pothume

என் இயேசுவே நீர் போதுமே / En Yesuve Neer Podhume / En Yesuve Neer Pothume / En Eyesuve Neer Podhume / En Eyesuve Neer Pothume / En Yesuvae Neer Podhume / En Yesuvae Neer Pothume / En Eyesuvae Neer Podhume / En Eyesuvae Neer Pothume

1
காத்திருந்து பெலனைடைந்து
கழுகைப்போல எழும்புவேன்
காத்திருந்து பெலனைடைந்து
கழுகைப்போல எழும்புவேன்

என் இயேசுவே நீர் போதுமே
என் இயேசுவே நீர் போதுமே
என் இயேசுவே நீர் போதுமே
இயேசுவே நீர் போதுமே

2
வனாந்திர பாதையில்
என் நீரூற்றாய் நீர் இருப்பீர்
வனாந்திர பாதையில்
என் நீரூற்றாய் நீர் இருப்பீர்

என் இயேசுவே நீர் போதுமே
என் இயேசுவே நீர் போதுமே
என் இயேசுவே நீர் போதுமே
இயேசுவே நீர் போதுமே

2
நீரே என்றும் நிரந்தரம்
நீரே எந்தன் சுதந்தரம்
நீரே என்றும் நிரந்தரம்
நீரே எந்தன் சுதந்தரம்

இயேசுவே நீர் போதுமே
இயேசுவே நீர் போதுமே

என் இயேசுவே நீர் போதுமே / En Yesuve Neer Podhume / En Yesuve Neer Pothume / En Eyesuve Neer Podhume / En Eyesuve Neer Pothume / En Yesuvae Neer Podhume / En Yesuvae Neer Pothume / En Eyesuvae Neer Podhume / En Eyesuvae Neer Pothume | Paul Priyesh Vijayakumar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BEFORE YOU PROCEED, SHARE YOUR THOUGHTS AND PRAYERS AT: http://www.PrayForPeaceOfJerusalem.com

BEFORE YOU PROCEED, SHARE YOUR FAVORITE VERSE AT: http://www.BibleBookChapterVerse.com

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!