என் இயேசு எனக்காய் யாவையும் | En Yesu Enakai Yavaiyum / En Yesu Enakkai Yavaiyum / En Yesu Enakaai Yaavaiyum / En Yesu Enakkaai Yaavaiyum

என் இயேசு எனக்காய் யாவையும் | En Yesu Enakai Yavaiyum / En Yesu Enakkai Yavaiyum / En Yesu Enakaai Yaavaiyum / En Yesu Enakkaai Yaavaiyum

என் இயேசு எனக்காய் யாவையும்
செய்து முடித்தாரே
சிலுவையில் இரத்தம் சிந்திய
நல் மீட்பை பெற்றுத் தந்தார்

என் இயேசு எனக்காய் யாவையும்
செய்து முடித்தாரே
சிலுவையில் இரத்தம் சிந்திய
நல் மீட்பை பெற்றுத் தந்தார்

மீட்கப்பட்டேன் இயேசு இரத்தத்தினால்
சுகமடைந்தேன் அவர் காயங்களால்
போக்கினாரே என் பாவக் கறை
நீக்கினாரே என் சாபங்களை

மீட்கப்பட்டேன் இயேசு இரத்தத்தினால்
சுகமடைந்தேன் அவர் காயங்களால்
போக்கினாரே என் பாவக் கறை
நீக்கினாரே என் சாபங்களை

ஆ அல்லேலூயா
முற்றிலும் ஜெயம் பெற்றேன்
ஆ அல்லேலூயா
ஜெயத்தின் மேல் ஜெயம் பெற்றேன்

ஆ அல்லேலூயா
முற்றிலும் ஜெயம் பெற்றேன்
ஆ அல்லேலூயா
ஜெயத்தின் மேல் ஜெயம் பெற்றேன்

1
பெற்றேனே சிலாக்கியமே
கூப்பிட என் தந்தையென
இல்லையே ஒருபோதும் நான் அடிமை
பிள்ளையின் அதிகாரம் தந்தார்

பெற்றேனே சிலாக்கியமே
கூப்பிட என் தந்தையென
இல்லையே ஒருபோதும் நான் அடிமை
பிள்ளையின் அதிகாரம் தந்தார்

மீட்கப்பட்டேன் இயேசு இரத்தத்தினால்
சுகமடைந்தேன் அவர் காயங்களால்
போக்கினாரே என் பாவக் கறை
நீக்கினாரே என் சாபங்களை

மீட்கப்பட்டேன் இயேசு இரத்தத்தினால்
சுகமடைந்தேன் அவர் காயங்களால்
போக்கினாரே என் பாவக் கறை
நீக்கினாரே என் சாபங்களை

ஆ அல்லேலூயா
முற்றிலும் ஜெயம் பெற்றேன்
ஆ அல்லேலூயா
ஜெயத்தின் மேல் ஜெயம் பெற்றேன்

ஆ அல்லேலூயா
முற்றிலும் ஜெயம் பெற்றேன்
ஆ அல்லேலூயா
ஜெயத்தின் மேல் ஜெயம் பெற்றேன்

2.
மறவேனே அவர் செய்த நன்மைகள்
துதிப்பேன் என் வாழ்நாளெல்லாம்
சொல்வேனே எல்லோருக்கும்
என் கர்த்தர் நல்லவர் என்றே

மறவேனே அவர் செய்த நன்மைகள்
துதிப்பேன் என் வாழ்நாளெல்லாம்
சொல்வேனே எல்லோருக்கும்
என் கர்த்தர் நல்லவர் என்றே

மீட்கப்பட்டேன் இயேசு இரத்தத்தினால்
சுகமடைந்தேன் அவர் காயங்களால்
போக்கினாரே என் பாவக் கறை
நீக்கினாரே என் சாபங்களை

மீட்கப்பட்டேன் இயேசு இரத்தத்தினால்
சுகமடைந்தேன் அவர் காயங்களால்
போக்கினாரே என் பாவக் கறை
நீக்கினாரே என் சாபங்களை

ஆ அல்லேலூயா
முற்றிலும் ஜெயம் பெற்றேன்
ஆ அல்லேலூயா
ஜெயத்தின் மேல் ஜெயம் பெற்றேன்

ஆ அல்லேலூயா
முற்றிலும் ஜெயம் பெற்றேன்
ஆ அல்லேலூயா
ஜெயத்தின் மேல் ஜெயம் பெற்றேன்

ஆ அல்லேலூயா
முற்றிலும் ஜெயம் பெற்றேன்
ஆ அல்லேலூயா
ஜெயத்தின் மேல் ஜெயம் பெற்றேன்

ஆ அல்லேலூயா
முற்றிலும் ஜெயம் பெற்றேன்
ஆ அல்லேலூயா
ஜெயத்தின் மேல் ஜெயம் பெற்றேன்

என் இயேசு எனக்காய் யாவையும் | En Yesu Enakai Yavaiyum / En Yesu Enakkai Yavaiyum / En Yesu Enakaai Yaavaiyum / En Yesu Enakkaai Yaavaiyum

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!