என் உதடு உம்மை துதிக்கும் | En Uthadu Ummai Thuthikum / En Uthadu Ummai Thudhikum / En Uthadu Ummai Thuthikkum / En Uthadu Ummai Thudhikkum

என் உதடு உம்மை துதிக்கும் | En Uthadu Ummai Thuthikum / En Uthadu Ummai Thudhikum / En Uthadu Ummai Thuthikkum / En Uthadu Ummai Thudhikkum

என் உதடு உம்மை துதிக்கும்
ஜீவனுள்ள நாட்களெல்லாம்
என் உதடு உம்மை துதிக்கும்
ஜீவனுள்ள நாட்களெல்லாம்

உம் சமுகம் மேலானது
உயிரினும் மேலானது
உம் சமுகம் மேலானது
உயிரினும் மேலானது

1
நீர் எனக்கு துணையாய் இருப்பதால்
உம் நிழலில் அகமகிழ்கின்றேன்
நீர் எனக்கு துணையாய் இருப்பதால்
உம் நிழலில் அகமகிழ்கின்றேன்

இறுதிவரை உறுதியுடன் உம்மையே பற்றிக்கொண்டேன்
தாங்குதையா உமது கரம்
இறுதிவரை உறுதியுடன் உம்மையே பற்றிக்கொண்டேன்
தாங்குதையா உமது கரம்

என் உதடு உம்மை துதிக்கும்
ஜீவனுள்ள நாட்கள் எல்லாம்
என் உதடு உம்மை துதிக்கும்
ஜீவனுள்ள நாட்கள் எல்லாம்

உம் சமுகம் மேலானது
உயிரினும் மேலானது
உம் சமுகம் மேலானது
உயிரினும் மேலானது

2
என் தகப்பன் நீர்தானையா
தேடுகிறேன் அதிகமதிகமாய்
என் தகப்பன் நீர்தானையா
தேடுகிறேன் அதிகமதிகமாய்

ஜீவன் தரும் தேவநிதி வற்றாத நீரூற்று
உம்மில் நான் தாகம் கொண்டேன்
ஜீவன் தரும் தேவநிதி வற்றாத நீரூற்று
உம்மில் நான் தாகம் கொண்டேன்

என் உதடு உம்மை துதிக்கும்
ஜீவனுள்ள நாட்கள் எல்லாம்
என் உதடு உம்மை துதிக்கும்
ஜீவனுள்ள நாட்கள் எல்லாம்

உம் சமுகம் மேலானது
உயிரினும் மேலானது
உம் சமுகம் மேலானது
உயிரினும் மேலானது

3
அறுசுவை உணவு உண்பதுபோல்
திருப்தி தினம் அடைகின்றேன்
அறுசுவை உணவு உண்பதுபோல்
திருப்தி தினம் அடைகின்றேன்

ஆனந்த களிப்புள்ள உதடுகளால் துதிக்கின்றேன்
ஆனந்தம் ஆனந்தமே
ஆனந்த களிப்புள்ள உதடுகளால் துதிக்கின்றேன்
ஆனந்தம் ஆனந்தமே

என் உதடு உம்மை துதிக்கும்
ஜீவனுள்ள நாட்கள் எல்லாம்
என் உதடு உம்மை துதிக்கும்
ஜீவனுள்ள நாட்கள் எல்லாம்

என் உதடு உம்மை துதிக்கும்
ஜீவனுள்ள நாட்களெல்லாம்
என் உதடு உம்மை துதிக்கும்
ஜீவனுள்ள நாட்களெல்லாம்

உம் சமுகம் மேலானது
உயிரினும் மேலானது
உம் சமுகம் மேலானது
உயிரினும் மேலானது

உயிரினும் மேலானது
உயிரினும் மேலானது

என் உதடு உம்மை துதிக்கும் | En Uthadu Ummai Thuthikum / En Uthadu Ummai Thudhikum / En Uthadu Ummai Thuthikkum / En Uthadu Ummai Thudhikkum | SJ Berchmans | Alwyn M | SJ Berchmans

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!