என் நெருக்கத்திலே என் துணையானீரே / En Nerukkaththile En Thunaiyaaneere / En Nerukathile En Thunaiyaaneere / En Nerukathile En Thunaiyaneere

என் நெருக்கத்திலே என் துணையானீரே / En Nerukkaththile En Thunaiyaaneere / En Nerukathile En Thunaiyaaneere / En Nerukathile En Thunaiyaneere

என் நெருக்கத்திலே என் துணையானீரே
என் ஓடுக்கத்தையே நீர் மாற்றினீரே
என் நெருக்கத்திலே என் துணையானீரே
என் ஓடுக்கத்தையே நீர் மாற்றினீரே

என் தகப்பனே என் இயேசுவே
என் தகப்பனே என் இயேசுவே

வேறு துணையேயில்லை
நீர் விலகவில்லை
உம் கரமோ கைவிடவேயில்லை

என் நெருக்கத்திலே என் துணையானீரே
என் ஓடுக்கத்தையே நீர் மாற்றினீரே

1
கடல் அளவு சொந்தங்கள் தானே
அதில் வானளவு பிரிவுகள் தானே
கடல் அளவு சொந்தங்கள் தானே
அதில் வானளவு பிரிவுகள் தானே

நான் நம்பினோரும் என்னை நம்பலையே
நான் நம்பினோரும் என்னை நம்பலையே

என்னை அரவணைத்த என் தகப்பன் நீரே
என்னை அரவணைத்த என் தகப்பன் நீரே

வேறு துணையேயில்லை
நீர் விலகவில்லை
உம் கரமோ கைவிடவேயில்லை

வேறு துணையேயில்லை
நீர் விலகவில்லை
உம் கரமோ கைவிடவேயில்லை

என் நெருக்கத்திலே என் துணையானீரே
என் ஓடுக்கத்தையே நீர் மாற்றினீரே

2
புயலில் சிக்குண்ட சிறு ஓடம் நானே
வறண்ட வயல்வெளி நான் தானே
புயலில் சிக்குண்ட சிறு ஓடம் நானே
வறண்ட வயல்வெளி நான் தானே

என் தேகம் எல்லாம் பெலவீனம் தானே
என் தேகம் எல்லாம் பெலவீனம் தானே

தூக்கி நிறுத்தினீரே பெலப்படுத்தினீரே
தூக்கி நிறுத்தினீரே பெலப்படுத்தினீரே

வேறு துணையேயில்லை
நீர் விலகவில்லை
உம் கரமோ கைவிடவேயில்லை

வேறு துணையேயில்லை
நீர் விலகவில்லை
உம் கரமோ கைவிடவேயில்லை

என் நெருக்கத்திலே என் துணையானீரே
என் ஓடுக்கத்தையே நீர் மாற்றினீரே

3
உருக்குலைந்த பாத்திரம் நானே
மதில் இடிந்த பட்டணம் நானே

உருக்குலைந்த பாத்திரம் நானே
மதில் இடிந்த பட்டணம் நானே

என் இதயம் முழுதும் பல காயம் தானே
என் இதயம் முழுதும் பல காயம் தானே

ஆற்றி தேற்றினீர உருமாற்றினீரே
ஆற்றி தேற்றினீர உருமாற்றினீரே

வேறு துணையேயில்லை
நீர் விலகவில்லை
உம் கரமோ கைவிடவேயில்லை

வேறு துணையேயில்லை
நீர் விலகவில்லை
உம் கரமோ கைவிடவேயில்லை

என் நெருக்கத்திலே என் துணையானீரே
என் ஓடுக்கத்தையே நீர் மாற்றினீரே
என் நெருக்கத்திலே என் துணையானீரே
என் ஓடுக்கத்தையே நீர் மாற்றினீரே

என் நெருக்கத்திலே என் துணையானீரே / En Nerukkaththile En Thunaiyaaneere / En Nerukathile En Thunaiyaaneere / En Nerukathile En Thunaiyaneere | Jesus Redeems Ministries, Nalumavadi, Thoothukudi, Tamil Nadu, India

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BEFORE YOU PROCEED, SHARE YOUR THOUGHTS AND PRAYERS AT: http://www.PrayForPeaceOfJerusalem.com

BEFORE YOU PROCEED, SHARE YOUR FAVORITE VERSE AT: http://www.BibleBookChapterVerse.com

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!