என் கேள்விக்கெல்லாம் | En Kelvikellam / En Kelvikellaam / En Kelvikkellam / En Kelvikkellaam

என் கேள்விக்கெல்லாம் | En Kelvikellam / En Kelvikellaam / En Kelvikkellam / En Kelvikkellaam

என் கேள்விக்கெல்லாம் பதில் நீங்கதானப்பா
என் வாழ்வெல்லாம் துணை நீங்கதானப்பா
என் கேள்விக்கெல்லாம் பதில் நீங்கதானப்பா
என் வாழ்வெல்லாம் துணை நீங்கதானப்பா

இரட்சகரே என் இயேசு ராஜா
என் தேவையெல்லாம் நீங்க தானே
இரட்சகரே என் இயேசு ராஜா
என் தேவையெல்லாம் நீங்க தானே

என் கேள்விக்கெல்லாம் பதில் நீங்கதானப்பா
என் வாழ்வெல்லாம் துணை நீங்கதானப்பா

1
சிங்கத்தின் வாயில் நான் இருக்கின்றேன்
சீறிடும் புயலில் நான் தவிக்கின்றேன்
சிங்கத்தின் வாயில் நான் இருக்கின்றேன்
சீறிடும் புயலில் நான் தவிக்கின்றேன்

அற்புதம் செய்திடுங்க
கை தூக்கி எடுத்திடுங்க
அற்புதம் செய்திடுங்க
கை தூக்கி எடுத்திடுங்க

கேள்விக்கெல்லாம் பதில் நீங்கதானப்பா
என் வாழ்வெல்லாம் துணை நீங்கதானப்பா
என் கேள்விக்கெல்லாம் பதில் நீங்கதானப்பா
என் வாழ்வெல்லாம் துணை நீங்கதானப்பா

2
செத்தவனை போல் நான் மறக்கப்பட்டேன்
உடைந்த பாத்திரத்தை போலானேன்
செத்தவனை போல் நான் மறக்கப்பட்டேன்
உடைந்த பாத்திரத்தை போலானேன்

என் விளக்கை ஏற்றிடுங்க
பிரமிக்க செய்திடுங்க
என் விளக்கை ஏற்றிடுங்க
பிரமிக்க செய்திடுங்க

கேள்விக்கெல்லாம் பதில் நீங்கதானப்பா
என் வாழ்வெல்லாம் துணை நீங்கதானப்பா
என் கேள்விக்கெல்லாம் பதில் நீங்கதானப்பா
என் வாழ்வெல்லாம் துணை நீங்கதானப்பா

3
புலம்பலை களிப்பாக மாற்றினீரே
மகிமை அமர்த்திடாமல் உயர்த்தினீரே
புலம்பலை களிப்பாக மாற்றினீரே
மகிமை அமர்த்திடாமல் உயர்த்தினீரே

உயிருள்ள நாளெல்லாம்
கீர்த்தனம் பண்ணிடுவேன்
உயிருள்ள நாளெல்லாம்
கீர்த்தனம் பண்ணிடுவேன்

கேள்விக்கெல்லாம் பதில் நீங்கதானப்பா
என் வாழ்வெல்லாம் துணை நீங்கதானப்பா
என் கேள்விக்கெல்லாம் பதில் நீங்கதானப்பா
என் வாழ்வெல்லாம் துணை நீங்கதானப்பா

இரட்சகரே என் இயேசு ராஜா
என் தேவையெல்லாம் நீங்க தானே
இரட்சகரே என் இயேசு ராஜா
என் தேவையெல்லாம் நீங்க தானே

என் தேவையெல்லாம் நீங்க தானே
என் தேவையெல்லாம் நீங்க தானே

என் கேள்விக்கெல்லாம் | En Kelvikellam / En Kelvikellaam / En Kelvikkellam / En Kelvikkellaam | Tefy Joe | Elsin | Visuvasam Joe / Living Revival Church, Tharamani Chennai, Tamil Nadu, India

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!