எல்லை இல்லா கிருபை | Ellai Illa Kirubai / Ellai Illaa Kirubai

எல்லை இல்லா கிருபை | Ellai Illa Kirubai / Ellai Illaa Kirubai

எல்லை இல்லா கிருபை
என்னைச் சூழ்ந்து கொள்ளும்
எல்லை இல்லா கிருபை
என்னைச் சூழ்ந்து கொள்ளும்

இந்தப் புதிய நாளில்
உமது அருளைப் பொழியும்

உமது அருளைப் பொழியும்

எல்லை இல்லா கிருபை
என்னைச் சூழ்ந்து கொள்ளும்

1
மனிதன் கதவை அடைப்பான்
என் தேவன் அதையே திறப்பார்
மனிதன் கதவை அடைப்பான்
என் தேவன் அதையே திறப்பார்

மனிதர் அன்பு மாறும்
என் நேசர் என்றும் மாறார்

மனிதர் அன்பு மாறும்
மனிதர் அன்பு மாறும்
என் நேசர் என்றும் மாறார்
என் நேசர் என்றும் மாறார்

எல்லை இல்லா கிருபை
என்னைச் சூழ்ந்து கொள்ளும்
எல்லை இல்லா கிருபை
என்னைச் சூழ்ந்து கொள்ளும்

2
நெஞ்சம் நொந்த போது
தஞ்சம் தந்த தேவன்
நெஞ்சம் நொந்த போது
தஞ்சம் தந்த தேவன்

நான் வாடி நின்ற போது
நான் வாடி நின்ற போது
என்னைத் தேடி வந்த தேவன்
என்னைத் தேடி வந்த தேவன்

எல்லை இல்லா கிருபை
என்னைச் சூழ்ந்து கொள்ளும்
எல்லை இல்லா கிருபை
என்னைச் சூழ்ந்து கொள்ளும்

3
பூர்வ நாளை நினைத்தேன்
உம் புண்ணிய செயலை உணர்ந்தேன்
பூர்வ நாளை நினைத்தேன்
உம் புண்ணிய செயலை உணர்ந்தேன்

எண்ணில்லா நன்மைகள் அடைந்தேன்
எண்ணில்லா நன்மைகள் அடைந்தேன்
என் இயேசுவை என்றும் மறவேன்
என் இயேசுவை என்றும் மறவேன்

எல்லை இல்லா கிருபை
என்னைச் சூழ்ந்து கொள்ளும்
எல்லை இல்லா கிருபை
என்னைச் சூழ்ந்து கொள்ளும்

4
வீசும் புயலின் நடுவில்
கலங்கும் வாழ்க்கை படகில்
வீசும் புயலின் நடுவில்
கலங்கும் வாழ்க்கை படகில்

இயேசு துணையாய் வருவார்
இயேசு துணையாய் வருவார்
என்னைப் பாசமோடு காப்பார்
என்னைப் பாசமோடு காப்பார்

எல்லை இல்லா கிருபை
என்னைச் சூழ்ந்து கொள்ளும்
எல்லை இல்லா கிருபை
என்னைச் சூழ்ந்து கொள்ளும்

எல்லை இல்லா கிருபை | Ellai Illa Kirubai / Ellai Illaa Kirubai | Albert Vedhanayagam / HEAVENLY KINGDOM MINISTRY

1 Comment on "எல்லை இல்லா கிருபை | Ellai Illa Kirubai / Ellai Illaa Kirubai"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!