எல்லாருக்கும் மா உன்னதர் / Ellaarukkum Maa Unnadhar / Ellarukum Ma Unnathar / Ellaarukkum Maa Unnathar / Ellarukum Maa Unnathar

எல்லாருக்கும் மா உன்னதர் / Ellaarukkum Maa Unnadhar / Ellarukum Ma Unnathar / Ellaarukkum Maa Unnathar / Ellarukum Maa Unnathar

1
எல்லாருக்கும் மா உன்னதர்
கர்த்தாதி கர்த்தரே
மெய்யான தெய்வ மனிதர்
நீர் வாழ்க இயேசுவே

2
விண்ணில் பிரதானியான நீர்
பகைஞர்க்காகவே
மண்ணில் இறங்கி மரித்தீர்
நீர் வாழ்க இயேசுவே

3
பிசாசு பாவம் உலகை
உம் சாவால் மிதித்தே
ஜெயித்தடைந்தீர் வெற்றியை
நீர் வாழ்க இயேசுவே

4
நீர் வென்றபடி நாங்களும்
வென்றேறிப் போகவே
பரத்தில் செங்கோல் செலுத்தும்
நீர் வாழ்க இயேசுவே

5
விண்ணோர்களோடு மண்ணுள்ளோர்
என்றைக்கும் வாழவே
பரம வாசல் திறந்தோர்
நீர் வாழ்க இயேசுவே

எல்லாருக்கும் மா உன்னதர் / Ellaarukkum Maa Unnadhar / Ellarukum Ma Unnathar / Ellaarukkum Maa Unnathar / Ellarukum Maa Unnathar

எல்லாருக்கும் மா உன்னதர் / Ellaarukkum Maa Unnadhar / Ellarukum Ma Unnathar / Ellaarukkum Maa Unnathar / Ellarukum Maa Unnathar

எல்லாருக்கும் மா உன்னதர் / Ellaarukkum Maa Unnadhar / Ellarukum Ma Unnathar / Ellaarukkum Maa Unnathar / Ellarukum Maa Unnathar

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!