எபிநேசரே உதவினீரே | Ebinesare Uthavineere / Ebinesare Udhavineere / Ebinesare Uthavineerae / Ebinesare Udhavineerae

எபிநேசரே உதவினீரே | Ebinesare Uthavineere / Ebinesare Udhavineere / Ebinesare Uthavineerae / Ebinesare Udhavineerae

எபிநேசரே உதவினீரே
ஆராதனை உமக்கே
எல்ரோயீ என்னை கண்டீரே
ஆராதனை உமக்கே

எபிநேசரே உதவினீரே
ஆராதனை உமக்கே
எல்ரோயீ என்னை கண்டீரே
ஆராதனை உமக்கே

துதிக்கின்ற போது இறங்கிடுவீரே
துதிகளின் நடுவே வாசம் செய்வீரே
துதிக்கின்ற போது இறங்கிடுவீரே
துதிகளின் நடுவே வாசம் செய்வீரே

ஆராதனை உமக்கே

வாரும் தூய ஆவியே
துதிகளை ஏற்றிடுமே
வாரும் தூய ஆவியே
துதிகளை ஏற்றிடுமே

ஆராதனை உமக்கே
ஆராதனை உமக்கே
ஆராதனை உமக்கே
ஆராதனை உமக்கே

யேகோவாயீரே எல்லாம் பார்த்துக் கொள்வீர்
ஆராதனை உமக்கே
யேகோவா ராஃபா சுகம் தந்தீரே
ஆராதனை உமக்கே

யேகோவாயீரே எல்லாம் பார்த்துக் கொள்வீர்
ஆராதனை உமக்கே
யேகோவா ராஃபா சுகம் தந்தீரே
ஆராதனை உமக்கே

துதிக்கின்ற போது இறங்கிடுவீரே
துதிகளின் நடுவே வாசம் செய்வீரே
துதிக்கின்ற போது இறங்கிடுவீரே
துதிகளின் நடுவே வாசம் செய்வீரே

ஆராதனை உமக்கே

வாரும் தூய ஆவியே
துதிகளை ஏற்றிடுமே
வாரும் தூய ஆவியே
துதிகளை ஏற்றிடுமே

ஆராதனை உமக்கே
ஆராதனை உமக்கே
ஆராதனை உமக்கே
ஆராதனை உமக்கே

ஆராதனை உமக்கே

எபிநேசரே உதவினீரே | Ebinesare Uthavineere / Ebinesare Udhavineere / Ebinesare Uthavineerae / Ebinesare Udhavineerae | Julius Jacob, Sheeba Julius / Agape City Church, Tondiarpet, Chennai, Tamil Nadu, India | Josephus Othaniel

எபிநேசரே உதவினீரே | Ebinesare Uthavineere / Ebinesare Udhavineere / Ebinesare Uthavineerae / Ebinesare Udhavineerae | Good News Friends, Ooty, Tamil Nadu, India | Josephus Othaniel

எபிநேசரே உதவினீரே | Ebinesare Uthavineere / Ebinesare Udhavineere / Ebinesare Uthavineerae / Ebinesare Udhavineerae | Joel Benjamin | Josephus Othaniel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!