எபிநேசரே ஆராதனை / Ebinesarae Aaraadhanai/ Ebinesarae Aaradhanai / Ebinesare Aaradhanai

எபிநேசரே ஆராதனை / Ebinesarae Aaraadhanai/ Ebinesarae Aaradhanai / Ebinesare Aaradhanai

எபிநேசரே ஆராதனை
என் துணையாளரே ஆராதனை
எபிநேசரே ஆராதனை
என் துணையாளரே ஆராதனை

மறப்பேனோ உமது அன்பை
நான் மறப்பேனோ உமது அன்பை
மண்டியிடுவேன் உம் பாதத்திலே
மண்டியிடுவேன் உம் பாதத்திலே

எபிநேசரே ஆராதனை
என் துணையாளரே ஆராதனை

1
எளியோனை கண்நோக்கி பார்த்தீறையா
பெயர் சொல்லி என்னை அழைத்தீறையா
எளியோனை கண்நோக்கி பார்த்தீறையா
பெயர் சொல்லி என்னை அழைத்தீறையா

உமை விட்டு எங்கோ நான் சென்றபோதும்
உமை விட்டு எங்கோ நான் சென்றபோதும்
எனை தேடி என்ன பின்னே வந்தீரய்யா
எனை தேடி என்ன பின்னே வந்தீரய்யா

மறப்பேனோ உமது அன்பை
நான் மறப்பேனோ உமது அன்பை
மண்டியிடுவேன் உம் பாதத்திலே
மண்டியிடுவேன் உம் பாதத்திலே

எபிநேசரே ஆராதனை
என் துணையாளரே ஆராதனை

2
நீர் என் மேல் வைத்த உம் கிருபையினால்
நிர்மூலமகாமல் காத்தீரையா
நீர் என் மேல் வைத்த உம் கிருபையினால்
நிர்மூலமகாமல் காத்தீரையா

கடுங்கோபத்தால் என்னை அடித்தாலுமே
கடுங்கோபத்தால் என்னை அடித்தாலுமே
கனிவாக என்னை நீர் தேற்றினீரே
கனிவாக என்னை நீர் தேற்றினீரே

மறப்பேனோ உமது அன்பை
நான் மறப்பேனோ உமது அன்பை
மண்டியிடுவேன் உம் பாதத்திலே
மண்டியிடுவேன் உம் பாதத்திலே

எபிநேசரே ஆராதனை
என் துணையாளரே ஆராதனை

3
இருள் என்னை சுழ்ந்திட்ட நேரத்திலே
வழி ஒன்றும் அறியாமல் தவிக்கயிலே
இருள் என்னை சுழ்ந்திட்ட நேரத்திலே
வழி ஒன்றும் அறியாமல் தவிக்கயிலே

மறந்தீரோ என்று நான் அழுதேனையா
மறந்தீரோ என்று நான் அழுதேனையா
மறப்பேனோ என்று சொல்லி அணைநீரையா
மறப்பேனோ என்று சொல்லி அணைநீரையா

மறப்பேனோ உமது அன்பை
நான் மறப்பேனோ உமது அன்பை
மண்டியிடுவேன் உம் பாதத்திலே
மண்டியிடுவேன் உம் பாதத்திலே

எபிநேசரே ஆராதனை
என் துணையாளரே ஆராதனை

எபிநேசரே ஆராதனை
என் துணையாளரே ஆராதனை

மறப்பேனோ உமது அன்பை
நான் மறப்பேனோ உமது அன்பை
மண்டியிடுவேன் உம் பாதத்திலே
மண்டியிடுவேன் உம் பாதத்திலே

எபிநேசரே ஆராதனை
என் துணையாளரே ஆராதனை

எபிநேசரே ஆராதனை / Ebinesarae Aaraadhanai/ Ebinesarae Aaradhanai / Ebinesare Aaradhanai | Reegan Gomez

எபிநேசரே ஆராதனை / Ebinesarae Aaraadhanai/ Ebinesarae Aaradhanai / Ebinesare Aaradhanai | Nathanael Donald | Reegan Gomez

எபிநேசரே ஆராதனை / Ebinesarae Aaraadhanai/ Ebinesarae Aaradhanai / Ebinesare Aaradhanai | Nathanael Donald | Sujitra Solomon

எபிநேசரே ஆராதனை / Ebinesarae Aaraadhanai/ Ebinesarae Aaradhanai / Ebinesare Aaradhanai | Nathanael Donald | David Raja

எபிநேசரே ஆராதனை / Ebinesarae Aaraadhanai/ Ebinesarae Aaradhanai / Ebinesare Aaradhanai | Nathanael Donald | Sharon Kings

எபிநேசரே ஆராதனை / Ebinesarae Aaraadhanai/ Ebinesarae Aaradhanai / Ebinesare Aaradhanai | Nathanael Donald | Britto Francis F.

எபிநேசரே ஆராதனை / Ebinesarae Aaraadhanai/ Ebinesarae Aaradhanai / Ebinesare Aaradhanai | Nathanael Donald | Johnsam Joyson | Reegan Gomez

எபிநேசரே ஆராதனை / Ebinesarae Aaraadhanai/ Ebinesarae Aaradhanai / Ebinesare Aaradhanai | Jenit S. Barnabas | Reegan Gomez

எபிநேசரே ஆராதனை / Ebinesarae Aaraadhanai/ Ebinesarae Aaradhanai / Ebinesare Aaradhanai | Kalaivani Mercy / Transfiguration Glory Of Church (TGC Church) | Reegan Gomez

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Don`t copy text!