துக்கம் கொண்டாட வாருமே / Dhukkam Kondaada Vaarume / Thukkam Kondaada Vaarume / Dhukkam Kondada Vaarume / Thukkam Kondada Vaarume / Dhukam Kondaada Vaarume / Thukam Kondaada Vaarume / Dhukam Kondada Vaarume / Thukam Kondada Vaarume

துக்கம் கொண்டாட வாருமே / Dhukkam Kondaada Vaarume / Thukkam Kondaada Vaarume / Dhukkam Kondada Vaarume / Thukkam Kondada Vaarume / Dhukam Kondaada Vaarume / Thukam Kondaada Vaarume / Dhukam Kondada Vaarume / Thukam Kondada Vaarume

1   
துக்கம் கொண்டாட வாருமே
பாரும் நம் மீட்பர் மரித்தார்
திகில் கலக்கம் கொள்ளுவோம்
இயேசு சிலுவையில் மாண்டார்

2   
போர் வீரர் யூதர் நிந்தித்தும்
மா பொறுமையாய்ச் சகித்தார்
நாமோ புலம்பி அழுவோம்
இயேசு சிலுவையில் மாண்டார்

3   
கை காலை ஆணி பீறிற்றே
தவனத்தால் நா வறண்டார்
கண் ரத்தத்தாலே மங்கிற்றே
இயேசு சிலுவையில் மாண்டார்

4   
மும்மணி நேரம் மாந்தர்க்காய்
தம் மெளனத்தாலே கெஞ்சினார்
நல் வாக்கியம் ஏழும் மொழிந்தே
இயேசு சிலுவையில் மாண்டார்

5   
சிலுவையண்டை வந்துசேர்
நேசர் ஐங்காயம் நோக்கிப்பார்
ஒப்பற்ற அன்பைச் சிந்தியேன்
இயேசு சிலுவையில் மாண்டார்

6   
உருகும் நெஞ்சும் கண்ணீரும்
உள்ளன்பும் தாரும் இயேசுவே
மாந்தர்மீதன்பு கூர்ந்ததால்
நீர் சிலுவையில் மாண்டீரே

துக்கம் கொண்டாட வாருமே / Dhukkam Kondaada Vaarume / Thukkam Kondaada Vaarume / Dhukkam Kondada Vaarume / Thukkam Kondada Vaarume / Dhukam Kondaada Vaarume / Thukam Kondaada Vaarume / Dhukam Kondada Vaarume / Thukam Kondada Vaarume

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: , ,


Don`t copy text!