தேவரீர் நீர் சகலமும் செய்ய வல்லவர் / Devareer Neer Sagalamum Seiyya Valavar / Devareer Neer Sagalamum Seiyya Vallavar

தேவரீர் நீர் சகலமும் செய்ய வல்லவர் / Devareer Neer Sagalamum Seiyya Valavar / Devareer Neer Sagalamum Seiyya Vallavar

தேவரீர் நீர் சகலமும் செய்ய வல்லவர் / Devareer Neer Sagalamum Seiyya Valavar / Devareer Neer Sagalamum Seiyya Vallavar / Devareer Neer Sagalamum Seiya Vallavar / Devareer neer Sakalamum Seyya Vallavar

தேவரீர் நீர் சகலமும் செய்ய வல்லவர்
தேவனே உமக்கு ஒப்பான தேவன் யார்
தேவரீர் நீர் சகலமும் செய்ய வல்லவர்
தேவனே உமக்கு ஒப்பான தேவன் யார்

நீர் செய்ய நினைத்தது நிறைவேறும்
நீர் செய்வதை தடுப்பவன் யார்
நீர் செய்ய நினைத்தது நிறைவேறும்
நீர் செய்வதை தடுப்பவன் யார்

தேவரீர் நீர் சகலமும் செய்ய வல்லவர்
தேவனே உமக்கு ஒப்பான தேவன் யார்

1
தரிசனம் தந்தவர் நீர் அல்லவோ
தவறாமல் நிறைவேற்றி முடிப்பீரே
சவால்கள் என்றும் ஜெயித்திடுவேன்
சர்வ வல்லவர் நீர் தானே

தரிசனம் தந்தவர் நீர் அல்லவோ
தவறாமல் நிறைவேற்றி முடிப்பீரே
சவால்கள் என்றும் ஜெயித்திடுவேன்
சர்வ வல்லவர் நீர் தானே

தேவரீர் நீர் சகலமும் செய்ய வல்லவர்
தேவனே உமக்கு ஒப்பான தேவன் யார்
தேவரீர் நீர் சகலமும் செய்ய வல்லவர்
தேவனே உமக்கு ஒப்பான தேவன் யார்

நீர் செய்ய நினைத்தது நிறைவேறும்
நீர் செய்வதை தடுப்பவன் யார்
நீர் செய்ய நினைத்தது நிறைவேறும்
நீர் செய்வதை தடுப்பவன் யார்

தேவரீர் நீர் சகலமும் செய்ய வல்லவர்
தேவனே உமக்கு ஒப்பான தேவன் யார்

2
தடைகளை உடைப்பவர் நீர் தானே
தடுப்பவர் எவரும் இங்கில்லையே
கடலையும் ஆற்றையும் கடந்திடுவேன்
கன்மலையே உம்மை துதித்திடுவேன்

தடைகளை உடைப்பவர் நீர் தானே
தடுப்பவர் எவரும் இங்கில்லையே
கடலையும் ஆற்றையும் கடந்திடுவேன்
கன்மலையே உம்மை துதித்திடுவேன்

தேவரீர் நீர் சகலமும் செய்ய வல்லவர்
தேவனே உமக்கு ஒப்பான தேவன் யார்
தேவரீர் நீர் சகலமும் செய்ய வல்லவர்
தேவனே உமக்கு ஒப்பான தேவன் யார்

நீர் செய்ய நினைத்தது நிறைவேறும்
நீர் செய்வதை தடுப்பவன் யார்
நீர் செய்ய நினைத்தது நிறைவேறும்
நீர் செய்வதை தடுப்பவன் யார்

தேவரீர் நீர் சகலமும் செய்ய வல்லவர்
தேவனே உமக்கு ஒப்பான தேவன் யார்

உமக்கு ஒப்பானவர் யார்
உமக்கு ஒப்பானவர் யார்
உமக்கு ஒப்பானவர் யார்
உமக்கு ஒப்பானவர் யார்

வானத்திலும் பூமியிலும்
உமக்கு ஒப்பானவர் யார் இந்த
வானத்திலும் பூமியிலும்
உமக்கு ஒப்பானவர் யார்

நீர் செய்ய நினைத்தது நிறைவேறும்
நீர் செய்வதை தடுப்பவன் யார்
நீர் செய்ய நினைத்தது நிறைவேறும்
நீர் செய்வதை தடுப்பவன் யார்

தேவரீர் நீர் சகலமும் செய்ய வல்லவர்
தேவனே உமக்கு ஒப்பான தேவன் யார்

தேவரீர் நீர் சகலமும் செய்ய வல்லவர்

தேவரீர் நீர் சகலமும் செய்ய வல்லவர் / Devareer Neer Sagalamum Seiyya Valavar / Devareer Neer Sagalamum Seiyya Vallavar / Devareer Neer Sagalamum Seiya Vallavar / Devareer neer Sakalamum Seyya Vallavar | Joel Thomasraj | S. Chandrasekaran (Santhan Chandrasekaran)

தேவரீர் நீர் சகலமும் செய்ய வல்லவர் / Devareer Neer Sagalamum Seiyya Valavar / Devareer Neer Sagalamum Seiyya Vallavar / Devareer Neer Sagalamum Seiya Vallavar / Devareer neer Sakalamum Seyya Vallavar | Dholin / Crown of Life Church, Karungal, Kanyakumari, Tamil Nadu, India | S. Chandrasekaran (Santhan Chandrasekaran)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!