தேவனே உந்தன் திரு சமுகம் / Devane Undhan Thiru Samugam / Devane Unthan Thiru Samugam / Devanae Undhan Thiru Samugam / Devanae Unthan Thiru Samugam

தேவனே உந்தன் திரு சமுகம் / Devane Undhan Thiru Samugam / Devane Unthan Thiru Samugam / Devanae Undhan Thiru Samugam / Devanae Unthan Thiru Samugam

தேவனே உந்தன் திரு சமுகம்
என் முன்னே என்றும் செல்லட்டுமே
ஆறுதல் எந்தன் வாழ்வினிலே
அன்பரே உந்தன் சமுகமே
அன்பரே உந்தன் சமுகமே

தேவனே உந்தன் திரு சமுகம்
என் முன்னே என்றும் செல்லட்டுமே
ஆறுதல் எந்தன் வாழ்வினிலே
அன்பரே உந்தன் சமுகமே
அன்பரே உந்தன் சமுகமே

1
பாதை தெரியாத குருடனை போல்
பேதை தடுமாறும் வேளையிலும்
வழிகாட்டி போதித்து நடத்திடும்
உந்தன் சமுகம் போதுமய்யா
உந்தன் சமுகம் போதுமய்யா

பாதை தெரியாத குருடனை போல்
பேதை தடுமாறும் வேளையிலும்
வழிகாட்டி போதித்து நடத்திடும்
உந்தன் சமுகம் போதுமய்யா
உந்தன் சமுகம் போதுமய்யா

தேவனே உந்தன் திரு சமுகம்
என் முன்னே என்றும் செல்லட்டுமே
ஆறுதல் எந்தன் வாழ்வினிலே
அன்பரே உந்தன் சமுகமே
அன்பரே உந்தன் சமுகமே

2
சத்துரு சோதனை பெருகுவதால்
சக்தி இழந்து தியங்குகையில்
சத்துவம் தந்து என்னை தேற்றும்
ஜெய வீரனாய் மாற்றும் சமூகமே
ஜெய வீரனாய் மாற்றும் சமூகமே

சத்துரு சோதனை பெருகுவதால்
சக்தி இழந்து தியங்குகையில்
சத்துவம் தந்து என்னை தேற்றும்
ஜெய வீரனாய் மாற்றும் சமூகமே
ஜெய வீரனாய் மாற்றும் சமூகமே

தேவனே உந்தன் திரு சமுகம்
என் முன்னே என்றும் செல்லட்டுமே
ஆறுதல் எந்தன் வாழ்வினிலே
அன்பரே உந்தன் சமுகமே
அன்பரே உந்தன் சமுகமே

3
கண்ணீரின் பள்ளம் கடக்கையிலே
கண்ணீரால் படுக்கை நனையும் போதும்
கண்ணீரை நீருற்றாய் மாற்றி என்றும்
களி கூற பண்ணும் உம் சமுகமே
களி கூற பண்ணும் உம் சமுகமே

கண்ணீரின் பள்ளம் கடக்கையிலே
கண்ணீரால் படுக்கை நனையும் போதும்
கண்ணீரை நீருற்றாய் மாற்றி என்றும்
களி கூற பண்ணும் உம் சமுகமே
களி கூற பண்ணும் உம் சமுகமே

தேவனே உந்தன் திரு சமுகம்
என் முன்னே என்றும் செல்லட்டுமே
ஆறுதல் எந்தன் வாழ்வினிலே
அன்பரே உந்தன் சமுகமே
அன்பரே உந்தன் சமுகமே

4
மேகமீதினில் நீர் வரும் நாள்
விண்ணிலே உம்மையும் சந்திப்பேனே
உந்தனின் சாயலாய் என்னை மாற்றும்
உந்தன் சமுகம் போதுமய்யா
உந்தன் சமுகம் போதுமய்யா

மேகமீதினில் நீர் வாரும் நாள்
விண்ணிலே உம்மையும் சந்திப்பேனே
உந்தனின் சாயலாய் என்னை மாற்றும்
உந்தன் சமுகம் போதுமய்யா
உந்தன் சமுகம் போதுமய்யா

தேவனே உந்தன் திரு சமுகம்
என் முன்னே என்றும் செல்லட்டுமே
ஆறுதல் எந்தன் வாழ்வினிலே
அன்பரே உந்தன் சமுகமே
அன்பரே உந்தன் சமுகமே

தேவனே உந்தன் திரு சமுகம் / Devane Undhan Thiru Samugam / Devane Unthan Thiru Samugam / Devanae Undhan Thiru Samugam / Devanae Unthan Thiru Samugam | Joel Thomasraj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!