தேவனே நான் உமதண்டையில் / Devane Naan Umadhandaiyil / Devane Naan Umathandaiyil

தேவனே நான் உமதண்டையில் / Devane Naan Umadhandaiyil / Devane Naan Umathandaiyil

தேவனே நான் உமதண்டையில் இன்னும் நெருங்கிச்
சேர்வதே என் ஆவல் பூமியில்

மாவலிய கோரமாக வன் சிலுவை மீதினில் நான்
கோவே தொங்க நேரிடினும்
ஆவலாய் உம்மண்டை சேர்வேன்

1
யாக்கோபைப்போல் போகும் பாதையில் பொழுது பட்டு
இராவில் இருள் வந்து மூடிட
தூக்கத்தால் நான் சாய்ந்து தூங்கினாலும் என் கனாவில்
நோக்கியும்மை கிட்டிச் சேர்வேன் வாக்கடங்கா நல்ல நாதா

தேவனே நான் உமதண்டையில் இன்னும் நெருங்கிச்
சேர்வதே என் ஆவல் பூமியில்

2
பரத்துக்கேறும் படிகள் போலவே என் பாதை தோன்றப்
பண்ணும் ஐயா என்றன் தேவனே
கிருபையாக நீர் எனக்குத் தருவதெல்லாம் உமதண்டை
அருமையாய் என்னையழைத்து அன்பின் தூதனாகச் செய்யும்

தேவனே நான் உமதண்டையில் இன்னும் நெருங்கிச்
சேர்வதே என் ஆவல் பூமியில்

3
நித்திரையினின்று விழித்துக் காலை எழுந்து
கர்த்தாவே நான் உம்மைப் போற்றுவேன்
இத்தரையில் உந்தன் வீடாய் என்துயர்க் கல் நாட்டுவேனே
என்றன் துன்பத்தின் வழியாய் இன்னும் உம்மைக் கிட்டிச் சேர்வேன்

தேவனே நான் உமதண்டையில் இன்னும் நெருங்கிச்
சேர்வதே என் ஆவல் பூமியில்

4
ஆனந்தமாம் செட்டை விரித்துப் பரவசமாய்
ஆகாயத்தில் ஏறிப் போயினும்
வான மண்டலங் கடந்து பறந்து மேலே சென்றிடினும்
மகிழ்வுறு காலத்திலும் நான் மருவியும்மைக் கிட்டிச் சேர்வேன்

தேவனே நான் உமதண்டையில் இன்னும் நெருங்கிச்
சேர்வதே என் ஆவல் பூமியில்

தேவனே நான் உமதண்டையில் / Devane Naan Umadhandaiyil / Devane Naan Umathandaiyil | Sunantha | Madurai Ve. Santhiyahu Pothahar

தேவனே நான் உமதண்டையில் / Devane Naan Umadhandaiyil / Devane Naan Umathandaiyil | Freddy Joseph | Madurai Ve. Santhiyahu Pothahar

தேவனே நான் உமதண்டையில் / Devane Naan Umadhandaiyil / Devane Naan Umathandaiyil | Kalyani | Madurai Ve. Santhiyahu Pothahar

தேவனே நான் உமதண்டையில் / Devane Naan Umadhandaiyil / Devane Naan Umathandaiyil | Kirubaharan Balachandar | Madurai Ve. Santhiyahu Pothahar

தேவனே நான் உமதண்டையில் / Devane Naan Umadhandaiyil / Devane Naan Umathandaiyil | Jollee Abraham | Madurai Ve. Santhiyahu Pothahar

தேவனே நான் உமதண்டையில் / Devane Naan Umadhandaiyil / Devane Naan Umathandaiyil | Tamil Full Gospel Church (TFGC), Dubai | Madurai Ve. Santhiyahu Pothahar

தேவனே நான் உமதண்டையில் / Devane Naan Umadhandaiyil / Devane Naan Umathandaiyil | Gabriel Thomasraj | Apostolic Christian Assembly (ACA), Avadi Ministry, Avadi, Tamil Nadu, India | Madurai Ve. Santhiyahu Pothahar

தேவனே நான் உமதண்டையில் / Devane Naan Umadhandaiyil / Devane Naan Umathandaiyil | Sarah Martin | Madurai Ve. Santhiyahu Pothahar

தேவனே நான் உமதண்டையில் / Devane Naan Umadhandaiyil / Devane Naan Umathandaiyil | Jacob Koshy | Madurai Ve. Santhiyahu Pothahar

தேவனே நான் உமதண்டையில் / Devane Naan Umadhandaiyil / Devane Naan Umathandaiyil | Yazhini | D. Mervin Suresh | Madurai Ve. Santhiyahu Pothahar

தேவனே நான் உமதண்டையில் / Devane Naan Umadhandaiyil / Devane Naan Umathandaiyil | A. Mishchael Prathana | Sweeton J. Paul | Madurai Ve. Santhiyahu Pothahar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BEFORE YOU PROCEED, SHARE YOUR THOUGHTS AND PRAYERS AT: http://www.PrayForPeaceOfJerusalem.com

BEFORE YOU PROCEED, SHARE YOUR FAVORITE VERSE AT: http://www.BibleBookChapterVerse.com

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!