தேவனால் எல்லாம் கூடும் | Devanal Ellam Koodum / Devanaal Ellam Koodum

தேவனால் எல்லாம் கூடும் | Devanal Ellam Koodum / Devanaal Ellam Koodum

சேனைகளின் கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார்
யாக்கோபின் தேவன் உயர்ந்த அடைக்கலம்
சேனைகளின் கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார்
யாக்கோபின் தேவன் உயர்ந்த அடைக்கலம்

அவர் சொல்ல எல்லாம் ஆகும்
அவர் கட்டளையிட நிற்கும்
அவர் சொல்ல எல்லாம் ஆகும்
அவர் கட்டளையிட நிற்கும்

தேவனால் எல்லாம் கூடும்
தேவனால் எல்லாம் கூடும்
தேவனால் எல்லாம் கூடும்
தேவனால் எல்லாம் கூடும்

தேவனால் எல்லாம் கூடும்
தேவனால் எல்லாம் கூடும்
தேவனால் எல்லாம் கூடும்
தேவனால் எல்லாம் கூடும்

நம் தேவனால் எல்லாம் கூடும்

1
நான் கெம்பீரமாய் நடக்க
என் பாதையை அகலமாக்கினீர்
நான் விசாலத்தில் தங்கிட
என் எல்லையை பெரிதாக்கினீர்

நான் கெம்பீரமாய் நடக்க
என் பாதையை அகலமாக்கினீர்
நான் விசாலத்தில் தங்கிட
என் எல்லையை பெரிதாக்கினீர்

என்மேல் கிருபையாய் நீர் தந்த ஈவு
அதிகாரமாய் பெருகிற்று
என்மேல் கிருபையாய் நீர் தந்த ஈவு
அதிகாரமாய் பெருகிற்று

தேவனால் எல்லாம் கூடும்
தேவனால் எல்லாம் கூடும்
தேவனால் எல்லாம் கூடும்
தேவனால் எல்லாம் கூடும்

தேவனால் எல்லாம் கூடும்
தேவனால் எல்லாம் கூடும்
தேவனால் எல்லாம் கூடும்
தேவனால் எல்லாம் கூடும்

நம் தேவனால் எல்லாம் கூடும்

2
என் விருப்பங்கள் நிறைவேற்றிட
நான் செய்வதை வாய்க்க செய்தீர்
என் கனவுகள் நிறைவேறிட
நீர் வாசலை திறந்து வைத்தீர்

என் விருப்பங்கள் நிறைவேற்றிட
நான் செய்வதை வாய்க்க செய்தீர்
என் கனவுகள் நிறைவேறிட
நீர் வாசலை திறந்து வைத்தீர்

எனக்கு முத்திரை மோதிரம் தந்து
உங்க வார்த்தையை நிறைவேற்றினீர்
எனக்கு முத்திரை மோதிரம் தந்து
உங்க வார்த்தையை நிறைவேற்றினீர்

தேவனால் எல்லாம் கூடும்
தேவனால் எல்லாம் கூடும்
தேவனால் எல்லாம் கூடும்
தேவனால் எல்லாம் கூடும்

தேவனால் எல்லாம் கூடும்
தேவனால் எல்லாம் கூடும்
தேவனால் எல்லாம் கூடும்
தேவனால் எல்லாம் கூடும்

நம் தேவனால் எல்லாம் கூடும்

3
நான் வாழ்ந்து செழித்திருக்க
நீர் பொக்கிஷத்தை திறந்து வைத்தீர்
நான் சிங்காசனத்தில் அமர
நீர் எனக்காய் யுத்தம் செய்வீர்

நான் வாழ்ந்து செழித்திருக்க
நீர் பொக்கிஷத்தை திறந்து வைத்தீர்
நான் சிங்காசனத்தில் அமர
நீர் எனக்காய் யுத்தம் செய்வீர்

எனக்கு எதிரான கையெழுத்தை
முற்றிலும் குலைத்திட்டீர்
எனக்கு எதிரான கையெழுத்தை
முற்றிலும் குலைத்திட்டீர்

தேவனால் எல்லாம் கூடும்
தேவனால் எல்லாம் கூடும்
தேவனால் எல்லாம் கூடும்
தேவனால் எல்லாம் கூடும்

தேவனால் எல்லாம் கூடும்
தேவனால் எல்லாம் கூடும்
தேவனால் எல்லாம் கூடும்
தேவனால் எல்லாம் கூடும்

நம் தேவனால் எல்லாம் கூடும்

தேவனால் எல்லாம் கூடும்
தேவனால் எல்லாம் கூடும்
தேவனால் எல்லாம் கூடும்
தேவனால் எல்லாம் கூடும்

தேவனால் எல்லாம் கூடும்
தேவனால் எல்லாம் கூடும்
தேவனால் எல்லாம் கூடும்
தேவனால் எல்லாம் கூடும்

நம் தேவனால் எல்லாம் கூடும்

தேவனால் எல்லாம் கூடும் | Devanal Ellam Koodum / Devanaal Ellam Koodum | Philip Jeyaraj | Lijo Felix

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!